Časopis FSP

Fórum sociální politiky je odborný recenzovaný časopis vydávaný RILSA. Radou pro výzkum, vývoj a inovace je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Indexován je také v databázi ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences). Časopis je dostupný v elektronické knihovně CEEOL (Central and Eastern European Online Library) – platformě globálně zpřístupňující společenskovědní a humanitněvědní publikace ze střední, východní a jihovýchodní Evropy.

Informace pro předplatitele/-ky o ukončení tištěné podoby Fóra sociální politiky od července 2023
(časopis nadále vychází v pouze elektronické formě)

Jak jsme uvedli v editorialu 2. čísla (červen 2023) Fóra sociální politiky (FSP), od zářijového vydání náš časopis vychází pouze elektronicky. Důvody tohoto rozhodnutí jsou finanční. Předplatné bylo vráceno prostřednictvím společnosti SEND. Velice děkujeme Všem našim předplatitelům/-kám za přízeň, nesmírně si jí vážíme. Velmi stojíme o to, aby FSP četli i v jeho digitální podobě. Každé nové číslo čtvrtletníku FSP je ihned po vydání volně dostupné na internetových stránkách Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí zde: https://www.rilsa.cz/casopis-fsp/.

Všem zájemcům/-kyním o to dozvídat se bezprostředně o vyjití nového čísla tímto nabízíme, že jim nové vydání vždy zašleme e-mailem, případně k němu pošleme link. Stačí napsat redakci FSP na tento e-mail: redakce@rilsa.cz.

S přáním všeho dobrého

redakce časopisu Fórum sociální politiky

Fórum sociální politiky 01/2024
Fórum sociální politiky 01/2024 [1,49 MB] PDF

Časopis Fórum sociální politiky

Šéfredaktor: PhDr. Petr Šafařík

E: petr.safarik@rilsa.cz

T: +420 211 152 722

M: +420 777 529 070

Vydavatel: RILSA, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

Vychází: 4x ročně, první číslo vyšlo v srpnu 2007

Rozsah: 32–52 stran

Formát: C5

Evidenční údaje: MK ČR E 17566
ISSN 1802-5854 print (do června 2023)
ISSN 1803-7488 online

Časopis je členěn na dvě části. První část tvoří rubrika Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy, kam jsou zařazovány příspěvky podléhající recenznímu řízení. O zařazení příspěvků do této rubriky rozhoduje redakční rada. Druhá část obsahuje příspěvky, které recenznímu řízení nepodléhají a jsou zařazovány do následujících rubrik (počet může být podle potřeby rozšířen):

  • Z Evropské unie (novinky z EU i jednotlivých států EU)
  • Projekty podporované EU
  • Statistiky a analýzy (okomentované oficiální statistiky)
  • Poznatky z praxe
  • Zajímavosti ze zahraničního tisku

Informační servis čtenářům je členěn do následujících podrubrik:

  • Recenze (recenze zajímavých publikací)
  • Z domácího tisku
  • Ze zahraničního tisku
  • Novinky z knihovního fondu

Časopis je vydáván v režimu otevřeného přístupu (Open Access).

Články procházejí nezávislým recenzním řízením.

Obsahové zaměření

Časopis se prioritně zaměřuje na sociální problematiku v nejširším vymezení, tj. zejména na sociální politiku, sociální služby, systém státní sociální podpory, systém hmotné nouze, posudkovou službu, zdravotní postižení, rodinu, sociálněprávní ochranu dětí, rovné příležitosti, pojistné systémy, důchodové pojištění, nemocenské pojištění, úrazové pojištění, příjmovou politiku, zaměstnanost, politiku zaměstnanosti, služby zaměstnanosti, trh práce, zahraniční zaměstnanost, činnost úřadů práce, mzdovou politiku, mzdové a platové systémy, bezpečnost práce a pracovní prostředí, migraci, integraci cizinců, mezinárodní spolupráci v oblasti sociálního zabezpečení, sociální dialog a kolektivní vyjednávání, pracovní podmínky, organizaci práce, legislativu upravující všechny tyto oblasti, zejména pak pracovněprávní, a na další příbuzná témata.Archiv

ročník
PDF ikona
2024
01
ročník
PDF ikona
2023
ročník
PDF ikona
2022
ročník
PDF ikona
2021
ročník
PDF ikona
2020
ročník
PDF ikona
2019
ročník
PDF ikona
2018
ročník
PDF ikona
2017
ročník
PDF ikona
2016
ročník
PDF ikona
2015
ročník
PDF ikona
2014
ročník
PDF ikona
2013
ročník
PDF ikona
2012
ročník
PDF ikona
2011
ročník
PDF ikona
2010
ročník
PDF ikona
2009
ročník
PDF ikona
2008
ročník
PDF ikona
2007
01 02 03