Pro autory

Autoři mohou své příspěvky nabízet jak do recenzované, tak nerecenzované části časopisu. Příspěvky nabízené do recenzované části Redakční rada posoudí, rozhodne o zadání vypracování recenzních posudků a na jejich základě rozhodne o zařazení či nezařazení příspěvku do této části. V případě nepřijetí do recenzované části může navrhnout publikování ve zkrácené verzi v nerecenzované části.

Redakce přijímá pouze dosud nepublikované příspěvky v elektronické podobě.

Všechny články jsou publikovány v režimu Open Access pod licencí Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) – každý má volný a neomezený přístup k plné verzi textu všech článků, které jsou v časopise zveřejněny. Publikovaný materiál mohou využít všichni bez omezení, pokud uvedou správnou citaci původní publikace. Autorská práva k dílu zůstávají nedotčená.


Licenční smlouva

Licenční smlouva nabývá platnost v okamžiku přijetí článku ke zveřejnění. Autor je povinen seznámit se s textem licenční smlouvy nejpozději do odeslání rukopisu redakci časopisu.


Recenzní řízení

Recenzní řízení probíhá oboustranně anonymně ve dvou kolech. V prvním kole nabízené články hodnotí minimálně 2 recenzenti. V případě odlišných stanovisek recenzentů je zadáno vypracování třetího recenzního posudku. Autoři jsou redakcí s výsledky hodnocení recenzentů seznámeni a vyzváni, aby se s jejich připomínkami vyrovnali.

Ve druhém kole recenzního řízení recenzenti posuzují způsob zapracování připomínek ze strany autorů. V případě jejich pozitivního stanoviska je recenzní řízení kladně ukončeno.

Konečné rozhodnutí o publikování článku náleží Redakční radě.

Redakce má právo odmítnout příspěvek v případě, že nezapadá do náplně časopisu a ediční politiky vydavatele. Na uveřejnění příspěvku neexistuje právní nárok.

Články nabízené nebo objednané do nerecenzované části posuzuje šéfredaktor, a to z hlediska věcné správnosti, obsahového souladu se zaměřením časopisu a odborností. Při posuzování dodržuje principy spravedlnosti, objektivity, nestrannosti a jednotného přístupu.


Úprava rukopisu

  • Požadovaný formát: DOC nebo DOCX
  • Požadovaný rozsah: cca 30 tisíc znaků včetně mezer
  • Název příspěvku
  • Jméno a příjmení autora/autorů, včetně titulů, název instituce, kontaktní údaje: stát, město, e-mail, případně tel.
  • Uvedení grantové podpory (pokud je)
  • Abstrakt v ČJ: 10 až 15 řádků
  • Abstrakt v AJ: 10 až 15 řádků
  • Klíčová slova v ČJ
  • Klíčová slova v AJ

Citace a bibliografické odkazy musí být úplné a v souladu s příslušnou normou.

Grafy a obrázky musí být přizpůsobeny barevnému provedení (ve formátu Excel skupinový sloupcový, ne prostorový). Připojeny musí být i jejich zdrojové soubory. Připojené obrazové přílohy, grafy, schémata apod. musí být editovatelné, v samostatných souborech v originálním programu (XLS, TIF, EPS).

Jazykovou úpravu textu provádí redakce.