Fórum sociální politiky – 3/2010

Fórum sociální politiky 03/2010
Fórum sociální politiky – 03/2010 [1,25 MB] PDF

Vážení čtenáři,

některé mezinárodní organizace a instituce v poslední době zveřejňují optimistické odhady vývoje světové ekonomiky. I u nás míra nezaměstnanosti klesla, především díky sezonnímu zaměstnávání a veřejně prospěšným pracím. Mezinárodní organizace práce však považuje za velmi důležité, aby byl ekonomický růst doprovázen nárůstem počtu kvalitních pracovních míst. Vlády zemí, které ve snaze zmírnit dopady ekonomické krize zavedly fiskální stimuly ekonomiky i za cenu zadlužení, se nyní snaží zamezit jeho dalšímu prohlubování a v řadě případů jsou nuceny přijímat restriktivní rozpočtová opatření už v době, kdy by ještě měly podporovat křehký ekonomický růst. I naše země stojí před stejným úkolem. Dalším úkolem budoucí vlády bude navrhnout, jak upravit zákon o důchodovém pojištění v souladu s nálezem Ústavního soudu, jímž bylo k 30. 9. 2011 zrušeno ustanovení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Pokud se do té doby nepodaří přijmout změnu zákona, přestane po tomto datu platit dosavadní způsob stanovení výpočtového základu, kdy se aplikují redukční hranice pro výpočet procentní výměry důchodů. Politická reprezentace by se proto měla co nejdříve shodnout a přijmout takové řešení, které by důvody, které Ústavní soud k tomuto nálezu vedly, odstranilo a současně zajistilo dlouhodobou stabilitu našeho důchodového systému. I tvůrci obsahové náplně FÓRA sociální politiky se proto na důchodovou problematiku více zaměří, tentokrát komentářem nálezu Ústavního soudu.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Konvergence české výdělkové hladiny k úrovni EU Jan Vlach
Ohrožené rodiny a děti: přehled protektivních a rizikových faktorů Oldřich Matoušek, Eva Jozífková, Hana Pazlarová, Veronika Dziamová
Nezaměstnaní nad padesát let a jejich návrat na trh práce Tomáš Soukup, Martin Ďurďovič
Solidarita versus ekvivalence v českém důchodovém pojištění pohledem Ústavního soudu Martin Holub
Nejčastější a nejzávažnější potíže provázející zajišťování pobytových sociálních služeb z pohledu poskytovatele Pavel Bareš
K poskytování hmotné podpory v rámci investičních pobídek Olga Bičáková
Obce a veřejná služba Petr Beck, Petr Niederle
Organizace zaměstnavatelů v období krize
Překonat krizi a podpořit růst zaměstnanosti
Základy sociální politiky v souhrnu Jiří Biskup
Jak je na tom Česká republika ve slaďování pracovního a soukromého života Adéla Souralová
O sociálním zabezpečení přehledně Libuša Radková
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku
Z výsledků výzkumu v roce 2009 RILSA