Výzkum

Vědecko-výzkumnou činnost Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., charakterizuje jak základní, tak aplikovaný výzkum. Ve svém vědeckém bádání se ústav zaměřuje především na dva tematické okruhy. Prvním je oblast práce, která zahrnuje především řešení otázek politiky zaměstnanosti, trhu práce, rozvoje lidských zdrojů, otázek příjmové a mzdové politiky, pracovních podmínek, sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání. Druhým tematickým okruhem je oblast sociální, soustředící se především na výzkum problematiky důchodového a nemocenského pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci, otázek rodinné politiky a rovných příležitostí, demografického vývoje, vývoje sociální struktury, životních podmínek a životní úrovně.

Ústav úzce spolupracuje s orgány státní správy, samosprávy, organizacemi odborů a zaměstnavatelů, univerzitními pracovišti a dalšími vědeckými a výzkumnými institucemi, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Hlavní oblasti výzkumu RILSA

Trh práce
Veřejná a sociální politika
Rodinná politika
Makroekonomika