Fórum sociální politiky – 1/2009

Fórum sociální politiky 01/2009
Fórum sociální politiky – 01/2009 [2,50 MB] PDF

Vážení čtenáři,

tímto číslem se vydávání našeho časopisu přehouplo již do třetího ročníku. S každým novým číslem rostou i naše zkušenosti, z nichž při své činnosti čerpá jak VÚPSV v roli vydavatele, tak redakční rada, která se v loňském roce dále rozrostla, i redakce, jíž se daří rozšiřovat okruh autorů, recenzentů i vhodných témat.
Pokusíme-li se stručně zhodnotit uplynulý ročník, myslím si, že se nám v uplynulém roce dařilo přiblížit se k naší představě o podobě „FÓRA“, již jsme při úvahách o jeho vydávání měli.
S tím, jak se postupně rozšiřuje okruh přispěvatelů, rozšiřuje se i spektrum a podoba nabízených příspěvků. Redakční rada tak stála před úkolem, jak tuto skutečnost při své práci reflektovat. Postupně proto v průběhu roku pracovala na zpřesňování interních pravidel posuzování nabízených příspěvků redakční radou a pokynů pro recenzenty. Dalším výstupem této reflexe je rozšíření názvu rubriky, do níž jsou recenzované články zařazovány, a to ze „Stati a studie“ na „Stati, studie, úvahy a analýzy“ tak, aby její název lépe odrážel přístup autorů k problematice. Do ní zařazované články musí samozřejmě nadále splňovat požadavky kladené na recenzované články a s kladným výsledkem projít recenzním řízením.

[…]

Ladislav Průša
předseda redakční rady

Obsah časopisu

Odpovědnost za škodu vzniklou klientovi v pobytových zařízeních sociálních služeb Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Věra Jeřábková
Numerická flexibilita na českém trhu práce Markéta Nekolová
Kvalita v sociálních službách: implementace nástroje řízení kvality na úrovni poskytovatelů sociálních služeb Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková, Olga Hubíková
K aktuálnym otázkam dôchodkového systému v Slovenskej republike Eva Rievajová, Eva Pongráczová
K některým úpravám v systému dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi účinným od 1. ledna 2009 Michaela Kepková
Dopad reorganizace lékařské posudkové služby na vzdělávání posudkových lékařů Rostislav Čevela, Libuše Čeledová
Odlišnosti v kompetencích mužů a žen na řídících pozicích a jejich profesní a společenské ohodnocení Zuzana Šnajdrová
Budou reálné mzdy v roce 2009 klesat?
Britské pracovní právo z různých úhlů pohledu Lucie Cviklová
Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálním začleňování Jiří Biskup
Novinky v knižním fondu ČICSO RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku