Zásady ochrany osobních údajů

I. Kdo je správcem osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat

Správcem osobních údajů je Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, IČ 45773009, DIČ CZ45773009 (dále jen „RILSA“ nebo „Správce“). Jako správce osobních údajů RILSA určuje účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.

Pro získání podrobných informací o zpracování osobních údajů mohou subjekty údajů kontaktovat Správce některým z následujících způsobů:

 • datovou schránkou: xy9n88n
 • e-mailem: rilsa@rilsa.cz
 • poštou na adresu: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
 • osobním podáním prostřednictvím podatelny RILSA

Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na emailu: poverenec@rilsa.cz

II. Zásady zpracování osobních údajů ÚDAJŮ

Při zpracování osobních údajů Správce respektuje právo na ochranu osobních údajů, přičemž dodržuje zejména následující zásady:

 1. osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem;
 2. shromažďování osobních údajů probíhá pouze na základě určitých, výslovně vyjádřených a legitimních účelů a osobní údaje nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 3. rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a nezbytný pro dosažení stanovených účelů;
 4. jsou přijata opatření, která umožňují zpracovávat výhradně přesné osobní údaje, které jsou v případě potřeby aktualizovány;
 5. osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování;
 6. zpracovávané osobní údaje jsou náležitě zabezpečeny, zejména před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

III. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje související s výkonem agend, které jsou mu svěřeny. V souladu s příslušnými právními předpisy se může jednat o některé z následujících údajů, jejich kombinace, soubory nebo výběry:

 1. identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, akademický titul, datum a místo narození, číslo průkazu totožnosti, rodinný stav, rodné číslo, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, osobní číslo, IP adresa;
 2. popisné údaje: vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a dovednosti, počet dětí, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, mzda, bankovní spojení;
 3. údaje o jiné osobě: adresní a identifikační údaje člena rodiny.

IV. Čí osobní údaje jsou zpracovávány

Správce zpracovává zejména osobní údaje:

 1. svých zaměstnanců (včetně bývalých), příp. jejich rodinných příslušníků, uchazečů o zaměstnání a členů poradních orgánů;
 2. subjektů údajů, se kterými uzavírá smluvní vztahy.

V. Od koho jsou osobní údaje získávány

Osobní údaje Správce získává přímo od subjektů údajů, od jiných osob, příp. z veřejně dostupných zdrojů.

VI. Pro jaké účely jsou osobní údaje zpracovávány

Správce osobní údaje zpracovává:

 1. pro splnění svých právních povinností;
 2. pro uzavírání a plnění smluvních vztahů;
 3. pro účely svých oprávněných zájmů (jako je zejména ochrana majetku Správce);
 4. na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 5. za účelem zasílání newsletteru;
 6. za účelem vyplnění elektronického dotazníku, zaslání dotazu.

VII. Komu jsou osobní údaje poskytovány

V některých případech je Správce v souladu s právními předpisy povinen poskytovat osobní údaje jiným správcům osobních údajů. Jedná se zejména o tyto případy:

 1. poskytování osobních údajů orgánům činným v trestním řízení;
 2. poskytování osobních údajů jiným orgánům státní správy při plnění zákonných povinností;
 3. poskytování osobních údajů jiným členským státům Evropské unie nebo mezinárodním organizacím, pokud to vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo jiných mezinárodních závazků.

VIII. Jak dlouho jsou osobní údaje uchovávány

Správce uchovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy, řídí se zásadou minimalizace, resp. doba jejich uložení vyplývá ze spisového a skartačního plánu RILSA.

V ostatních případech jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel zpracování.

IX. Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány a zabezpečeny

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. Automatizované zpracování probíhá v informačních systémech Správce, příp. jeho zpracovatelů.

Za účelem zabezpečení osobních údajů Správce přijalo odpovídající opatření, zejména aby nemohlo dojít k neoprávněnému či protiprávnímu zpracování, náhodné ztrátě, zničení nebo poškození osobních údajů.

Přístup k osobním údajům mají pouze oprávnění zaměstnanci, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních.

Se zpracovateli Správci  uzavírá písemnou smlouvu. Využívá přitom pouze takové zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky pro ochranu osobních údajů při jejich zpracování.

X. Jaká jsou práva subjektů údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat od Správce na výše uvedené adrese přístup k osobním údajům, které se jej týkají, jejich opravu nebo vymazání, případně omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a uplatnit právo na přenositelnost údajů.

Jestliže je zpracování založeno na souhlasu nebo výslovném souhlasu, je subjekt údajů oprávněn kdykoliv souhlas odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Dále je subjekt údajů oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.