Historie

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve své činnosti vychází z bohatých tradic vědecké práce a výzkumu v oblasti práce a sociálních věcí, jejichž kořeny sahají až do začátku minulého století, kdy bylo založeno první výzkumné pracoviště v resortu – Sociální ústav Československé republiky (1919). ). Nicméně přímými předchůdci RILSA jsou výzkumná pracoviště v resortu práce a sociálních věcí, jejichž činnost se rozvíjela v pozdějším období. V roce 1957 byl v rámci Státního úřadu sociálního zabezpečení zřízen Studijní ústav. Jeho posláním bylo zajišťovat studium a výzkum v oblasti sociálního zabezpečení. Ústav se členil na studijní a výzkumnou skupinu pracovnělékařské posudkové péče a na studijní a výzkumnou skupinu sociálně-ekonomickou, ke které byl přičleněn útvar literární a dokumentační služby a knihovna.

Vědecká práce Studijního ústavu se zaměřovala zejména na prevenci (a to jak prevenci invalidity, tak stárnutí), na oblast rehabilitace, na problematiku invalidity a jejího zjišťování a na studium otázek sociálně-ekonomických. Podstatnou součástí poslání ústavu byla také péče o výchovu vědeckých pracovníků a doškolování lékařů v posudkové činnosti sociálního zabezpečení.

Studijní ústav Státního úřadu sociálního zabezpečení byl v roce 1961 přeměněn na samostatný resortní výzkumný ústav, který byl o tři roky později přejmenován na Výzkumný ústav sociálního zabezpečení. Ústav zahrnoval výzkumné skupiny pro výzkum sociálně-ekonomický, pro výzkum v oboru lékařské posudkové činnosti a pro výzkum pracovního uplatnění invalidů a skupinu studijní a dokumentační, do jejíž činnosti spadala i správa knihovny.

V roce 1965 zahájil v Bratislavě svou činnost Československý výzkumný ústav práce, jehož posláním bylo rozvíjet a koordinovat vědecko-výzkumnou činnost v oblasti práce. Zaměřoval se na výzkum pracovní síly a pracovního procesu, vědeckého řízení, racionalizaci a organizaci práce a na pracovní právo.

V roce 1974 byly Výzkumný ústav sociálního zabezpečení a Československý výzkumný ústav práce sloučeny v novou instituci – Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí se sídlem v Bratislavě a pracovištěm v Praze. Ústav řešil vědecko-výzkumné problémy v oblasti práce, mezd a sociálních věcí, zároveň také plnil funkci odvětvového informačního střediska pro oblast práce a sociálních věcí. Na oblast práce a mezd se zaměřoval výzkum v bratislavské části ústavu, zatímco pražské pracoviště se orientovalo na výzkum sociálního zabezpečení a sociálně-ekonomických otázek práce.

V rámci reorganizace ekonomického výzkumu v roce 1984 byl ústav přeměněn na Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce Bratislava s pobočkou v Praze, do kterého přešli rovněž pracovníci zrušeného bratislavského Výzkumného ústavu životní úrovně. Nově zřízený ústav se věnoval výzkumu práce, sociálního rozvoje a formování osobnosti, výzkumu sociálního zabezpečení, péče o pracující, způsobu života, životní úrovně a životního prostředí. V souvislosti s transformací centrálně plánovaného hospodářství se jeho činnost od roku 1990 přeorientovala na tržní ekonomiku.

Na přelomu let 1990 a 1991 se ústav přejmenoval na Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Jeho hlavní pozornost se zaměřila především na sociální efekty reformních kroků v ekonomice a aktuální otázky sociální politiky.

Usnesením vlády České a Slovenské federativní republiky č. 516 ze dne 16. 9. 1992 byl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ke dni 30. 9. 1992 zrušen. Ministr práce a sociálních věcí ČR, Ing. Jindřich Vodička, zároveň rozhodl o zřízení Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí jako rozpočtové organizace řízené přímo Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, a to ke dni 15. 9. 1992. Dodatkem k tomuto rozhodnutí ze dne 23. 12. 1992 se ústav k 1. 1. 1993 změnil z organizace rozpočtové na příspěvkovou a dále na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, se k 1. 1. 2007 stal veřejnou výzkumnou institucí.