Etické zásady vydávání časopisu Fórum sociální politiky

Odborný recenzovaný časopis Fórum sociální politiky s obsahovým zaměřením na sociální problematiku v nejširším vymezení (upřesnění viz níže) vydává Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

Redakční rada

Redakční rada, složená z větší části z externích zástupců akademické obce s příslušnou odborností a ze zástupců vydavatele (viz níže), při vydávání časopisu sleduje dodržování publikační etiky, dbá na udržení stanovených intelektuálních a etických standardů, dodržování principů spravedlnosti, objektivity, nestrannosti a jednotného přístupu ve všech procesech a na udržení kvality přijímaných článků. Dbá rovněž na to, aby se vyvarovala publikování nesprávných údajů či plagiátorství a je připravena publikovat opravy, omluvy, vysvětlení a v nutných případech je rada oprávněná články stáhnout.

Všechny nabízené články musí odpovídat obsahovému zaměření časopisu, mít odborný charakter a musí jít o dosud nepublikované příspěvky.

Časopis se skládá ze dvou částí, recenzované a nerecenzované.

Posuzování nabízených článků

Při posuzování nabízených článků hraje redakční rada aktivní roli a má právo nabízené články přijmout nebo odmítnout.

Články nabízené do recenzované části musí splňovat požadavky kladené na recenzované články (více viz Informace pro autory). V první fázi je posuzují členové redakční rady, a to z hlediska věcné správnosti, obsahového souladu se zaměřením časopisu, odbornosti a souladu s požadavky na recenzované články. Při posuzování dodržují principy spravedlnosti, objektivity, nestrannosti a jednotného přístupu.

Kladně posouzené články redakční rada pošle k recenznímu řízení recenzentům vybraným z návrhů členů redakční rady.

Redakční rada může rovněž autorům doporučit články dopracovat v určitém směru a znovu předložit k posouzení, případně doporučit možnost zařazení do nerecenzované části časopisu.

Recenzenti

Recenzenti musí být odborníky na danou problematiku a nesmí být v konfliktu zájmů ve vztahu k výzkumu, zaměstnavateli autorů nebo k těm, kteří ho financovali. Recenzenti by měli dodržovat etické zásady pro zpracování recenzních posudků, při posuzování dodržovat principy spravedlnosti, objektivity, nestrannosti a jednotného přístupu, chápat recenzované články jako důvěrné a být ochotni doplnit relevantní publikované práce, pokud nejsou autory citovány.

Recenzní řízení

Recenzní řízení probíhá oboustranně anonymně ve dvou kolech. V prvním kole nabízené články hodnotí minimálně 2 recenzenti podle jednotně stanovených kritérií, sestavených do tabulky (viz níže), s možností slovně vyjádřit své připomínky. Recenzenti volí ze čtyř možností, a to doporučuji publikovat v recenzované části, doporučuji publikovat v recenzované části po zapracování připomínek, doporučuji publikovat v nerecenzované části a nedoporučuji vůbec publikovat.

V případě odlišných stanovisek recenzentů je zadáno vypracování třetího recenzního posudku.

Autoři jsou redakcí s výsledky hodnocení recenzentů seznámeni a vyzváni, aby se s jejich připomínkami vyrovnali.

Recenzenti ve druhém kole recenzního řízení posuzují způsob zapracování připomínek ze strany autorů. V případě jejich pozitivního stanoviska je recenzní řízení kladně ukončeno.

Redakční rada při rozhodování o zařazení článku do recenzované části časopisu vychází z výsledků recenzního řízení.

Články nabízené nebo objednané do nerecenzované části posuzuje šéfredaktor, a to z hlediska věcné správnosti, obsahového souladu se zaměřením časopisu a odborností. Při posuzování dodržuje principy spravedlnosti, objektivity, nestrannosti a jednotného přístupu. V případě potřeby konzultuje článek se členy redakční rady.

Obsahová náplň jednotlivých čísel je schvalována redakční radou.

Autoři

Autoři musí dodržovat etické zásady pro zveřejňování informací a platné normy. Musí uvádět pravdivé a autentické údaje, dodržovat pravidla pro citování výsledků práce a publikací jiných autorů, chránit osobní údaje získané při výzkumech, uvádět zdroje finanční podpory a získané poznatky v žádném směru nezkreslovat. Všichni uvádění spoluautoři by se na výzkumu měli podílet významným dílem.

Autoři mají povinnost podílet se na recenzním řízení a v případě zjištění chyb a nedostatků spolupracovat na jejich odstranění nebo opravě.

Stručné informace pro autory (viz níže) jsou součástí každého vydaného čísla časopisu.

Zjištěné chyby a nedostatky

V případě, že jsou při posuzování článku zjištěny chyby a nedostatky, je autor redakcí vyzván k jejich odstranění. V případě, že k jejich zjištění došlo až po publikaci článku, je autor vyzván k opravě nebo omluvě, jejichž zveřejnění redakce zajistí v nejbližším možném čísle časopisu.

V případě, že redakce obdrží oprávněnou kritiku zveřejněného článku, je s ní autor seznámen a vyzván, aby se k ní vyjádřil. Pokud jde o zjištění závažných pochybení vyžadujících zveřejnění, redakce zajistí nápravu zveřejněním kritiky a reakce autora, případně zveřejní stanovisko redakce, pokud autor na kritiku přes vyzvání nereagoval.

Stížnosti autorů na postup redakce vyřizuje v první fázi šéfredaktor, pokud s jejich vyřízením není autor spokojen, v další fázi se jimi zabývá redakční rada.

Obsahové zaměření časopisu je soustředěno na sociální problematiku v nejširším vymezení, tj. zejména sociální politiku, sociální služby, systém státní sociální podpory, systém hmotné nouze, posudkovou službu, zdravotní postižení, rodinu, sociálněprávní ochranu dětí, rovné příležitosti, pojistné systémy, důchodové pojištění, nemocenské pojištění, úrazové pojištění, příjmovou politiku, zaměstnanost, politiku zaměstnanosti, služby zaměstnanosti, trh práce, zahraniční zaměstnanost, činnost úřadů práce, mzdovou politiku, mzdové a platové systémy, bezpečnost práce a pracovní prostředí, migraci, integraci cizinců, mezinárodní spolupráci v oblasti sociálního zabezpečení, sociální dialog a kolektivní vyjednávání, pracovní podmínky, organizaci práce, legislativu upravující všechny tyto oblasti, zejména pracovněprávní, a další příbuznou tematiku.

Informace pro autory

Časopis se skládá ze dvou částí. V první, tvořené rubrikou Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy, jsou uveřejňovány pouze recenzované příspěvky. Druhá část je věnována příspěvkům nerecenzovaným.

O zařazení do recenzované části časopisu rozhoduje redakční rada na základě výsledků recenzního řízení, které je oboustranně anonymní. Redakce v tomto směru provádí potřebné kroky. Autoři mohou nabízet příspěvky do obou částí, tj. do recenzované i nerecenzované části, s tím, že uvedou, do které chtějí být zařazeni. Redakce přijímá pouze dosud nepublikované příspěvky v elektronické podobě. Autor by měl připojit úplnou kontaktní adresu včetně telefonního čísla a e-mailové adresy. Příspěvky zasílejte v elektronické podobě na adresu: petr.safarik@rilsa.cz.

Formální požadavky

Rukopis příspěvku do recenzované části (nejlépe v členění úvod, současný stav poznání, zkoumaná problematika a použité metody, výsledky, diskuse, závěr) o rozsahu zhruba 30 tisíc znaků včetně mezer v editoru MS Word musí vedle vlastního textu obsahovat 10–15řádkový abstrakt a klíčová slova, obojí v češtině a v angličtině. Citace a bibliografické odkazy musí být úplné a v souladu s příslušnou normou. Grafy a obrázky musí být přizpůsobeny černobílému provedení (ve formátu Excel skupinový sloupcový, ne prostorový). Připojeny musí být i jejich zdrojové soubory. Redakce provádí jazykovou úpravu textu.