Fórum sociální politiky – 5/2010

Fórum sociální politiky 05/2010
Fórum sociální politiky – 05/2010 [893,38 KB] PDF

Vážení čtenáři,

nově jmenovaná vláda si ve svém programovém prohlášení stanovila cíl snížit deficit veřejných financí a v souladu s tímto cílem předložila Poslanecké sněmovně návrh státního rozpočtu na příští rok včetně úspor a potřebných změn legislativy. Plány snížit prostředky vynakládané na platy ve státní a veřejné správě, zpružnit trh práce či zpřísnit podmínky nároku na některé sociální dávky a kontrolu jejich dodržování, zefektivnit výkon státní správy a snížit rozpočtové výdaje dostaly konkrétní obrysy včetně návrhů příslušných opatření, jimiž má být stanovených cílů dosaženo. Některá poslouží v krátkodobém horizontu, připravují se však i systémová opatření, která budou znamenat hlubší zásahy do stávajících systémů sociálního zabezpečení a jejich legislativního zakotvení v příštích letech. Na ohlášené změny v systému odměňování a další připravované úpravy stávajících zákonů reagovaly odbory vyhlášením protestních akcí, protože se podle nich v jejich důsledku zhorší postavení zaměstnanců i jejich ochrana, a to v situaci, kdy sice vysoká míra nezaměstnanosti mírně klesla, ale nových pracovních míst vzniká jen velmi málo.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Návrh mezinárodní komparace systému výcvikových a vzdělávacích programů Markéta Horáková, Pavel Horák
Zohlednění skutečně získaných příjmů ve výši důchodu Martin Holub
EU zahajuje diskusi o budoucnosti penzí Marie Kořánová
Využití metody benchmarkingu pro trvalé zlepšování kvality v sociálních službách Karel Dušek, Zdeněk Terbr
Změny ve struktuře příjemců příspěvku na péči v letech 2007 a 2009 Ladislav Průša
Sociální ekonomika a sociální podniky v České republice Marie Dohnalová
Senioři a dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením v jednom zařízení sociálních služeb Táňa Faltisová
Slunečnice, o. s., poskytuje služby osobám s postižením Šárka Zimová Dostálová
Globální vývoj nezaměstnanosti mladých lidí
Funkce, role a podmínky činnosti občanského sektoru v České republice Ladislav Průša
Úroveň podpory rodin v České republice Anna Šťastná
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku