Prohlášení o přístupnosti

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.rilsa.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2. 12. 2016, s. 1).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://www.rilsa.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č.99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2. 12. 2016, s. 1) a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1, z důvodu prvků nesouladu uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Z důvodu nepřiměřené zátěže:

Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). I přesto má provozovatel webových stránek povinnost je zveřejnit, tudíž tak činí. Podobně tomu je také v případě některých starší fotografií, které postrádají alternativní textový popis. Rovněž některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by pro provozovatele představovalo nepřiměřenou finanční zátěž. Proto podle § 7 zákona 99/2019 Sb., toto není dodatečně upravováno – dočasně je uplatňována výjimka z důvodu nepřiměřené zátěže ve smyslu článku 5 směrnice (EU) 2016/2102.

Informace prezentované v jiných formátech

Na těchto webových stránkách jsou některé informace nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takovýchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer apod.). Většinu dokumentů ve formátu PDF je rovněž možné zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office (ve formátech .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pptx, .pps, .ppsx). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat v přístupné formě přímo v prohlížeči.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1. června 2021.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i. Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru, který je stanoven prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto webové stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud se při jejich návštěvě setkáte s jakýmkoliv problémem, prosím neváhejte nás kontaktovat. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním našich webových stránek prosím využijte e-mail: rilsa@rilsa.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení či žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte prosím příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra ČR
Odbor eGovernmentu
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
E-mail: pristupnost@mvcr.cz