Oznámení o porušení práva EU

Podávání oznámení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“)

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, IČ: 45773009, DIČ: CZ45773009, zastoupen: Ing. Robinem Maialeh, Ph.D., ředitelem (dále jen „RILSA“) v souladu s výše uvedenou směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, která oznamuje práva Unie, informuje oznamovatele, jejichž práva jsou směrnicí chráněna o procesu podání oznámení.

Cílem Směrnice je ochrana postavení oznamovatele, který nesmí být po oznámení vystaven odvetným opatřením.  Přínosem pro RILSA je odhalit včas případné závadné postupy a praktiky, které by v rámci instituce byly zjištěny.
Cílem Směrnice však není ochrana oznamovatelů, kteří uvádějí vědomě nepravdivé skutečnosti.

Oznámení

Fyzické osoby informují o protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností:

 • které má znaky trestného činu nebo přestupku;
 • porušuje právní předpis nebo předpis EU upravující oblasti stanovené Směrnicí.

Oznámení je možné podat následujícími způsoby

 • písemně e-mailovou schránkou oznameni@rilsa.cz;
 • telefonicky: +420 211 152 711;
 • osobně po dohodě s příslušnou osobou;
 • prostřednictvím externího oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/;
 • uveřejněním (při splnění zákonných podmínek).

Oznámení lze učinit rovněž anonymně.

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., má zaveden vnitřní oznamovací systém pro přijímání oznámení, který zaručuje anonymitu kanálů pro oznamování i pro správu jednotlivých podání oznamovatelů a obsahuje nastavení lhůt k vyřízení oznámení a k uchování oznámení.

Příslušná osoba

Příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s oznámeními a tedy je i posuzovat a činit další kroky, činit další kroky a navrhovat opatření k nápravě.

Příslušnou osobou je vedoucí sekretariátu:

E-mail: oznameni@rilsa.cz

Tel.: +420 211 152 711

Proces vyřízení oznámení

 1. Oznámení lze provézt ústně nebo písemně, na žádost oznamovatele také osobně.
 2. Příslušná osoba musí do 7 dnů vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení.
 3. Do 30 dnů musí být oznamovatel vyrozuměn o výsledku přezkoumání.
 4. Lhůtu lze dvakrát prodloužit, maximálně však o 30 dní.
 5. Příslušná osoba musí navrhnout opatření k předejití nebo nápravě protiprávního jednání.
 6. Oznámení bude archivováno po dobu 5 let.