Fórum sociální politiky – 1/2013

Fórum sociální politiky 01/2013
Fórum sociální politiky – 01/2013 [1,39 MB] PDF

Vážení čtenáři,

od počátku roku 2013 došlo v sociální oblasti k řadě změn, z nichž některé uvádíme. Odstartoval například II. důchodový pilíř, ve III. důchodovém pilíři došlo k podstatným změnám a byly také zvýšeny všechny  důchody vyplácené z I. pilíře důchodového systému. Platební funkce sKarty je dobrovolná. Při čtyřicetihodinné týdenní pracovní době platí jen jedna sazba minimální mzdy. Omezí se umísťování dětí do ústavů,  přednost má jejich výchova v přirozeném, případně náhradním rodinném prostředí. Je možné pobírat současně rodičovský příspěvek a příspěvek na péči, byl také rozšířen okruh zaměstnanců, kteří mají nárok  na dodatkovou dovolenou, o zdravotnické pracovníky, kteří vykonávají činnosti při poskytování zdravotnické záchranné služby. Změnily se redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění a částky  týkající se pojistného na sociální zabezpečení, došlo také ke zvýšení podpory v nezaměstnanosti, která může dosáhnout maximální výše 14 157 Kč, při rekvalifikaci pak 15 866 Kč. MPSV může zřizovat zařízení  sociálních služeb jako státní příspěvkové organizace. Platy soudců by měly podle nově přijatého zákona, který reagoval na rozhodnutí Ústavního soudu, činit 2,75násobek průměrné nominální mzdy v  nepodnikatelské sféře. Registrovaná nezaměstnanost v České republice je od dat za leden uváděna již jen s pomocí nového ukazatele – podílu nezaměstnaných osob, přičemž v prosinci 2012 dosáhla 9,4 procenta a oproti listopadu stoupla o 0,8 p. b. Některé další legislativní změny jsou platné již od 1. prosince 2012. Kromě těchto změn došlo také ke změnám v daňové oblasti, zvýšena byla sazba DPH na 15 a 21 %, což se  nepříznivě promítne do sociální situace nízkopříjmových skupin obyvatelstva. Pracující důchodci kromě toho v rámci úsporných opatření přišli o možnost odečíst si daňově odpočitatelnou položku, což negativně  ovlivní jejich pracovní příjmy.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Přínosy rekvalifikačních programů pro začleňování skupin ohrožených nezaměstnaností na český trh práce Markéta Horáková
Inkluze jako lakmusový papírek českého vzdělávacího systému Dana Moree
Ekonomika sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením Antonín Janýška
Občanství Evropské unie z pohledu práva EU Iva Chvátalová
Bezprizorní děti – fenomén moderního Ruska Boris Iljuk
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku