KOMPAS

Informace o projektu

Operační program zaměstnanost

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097

Název programu:

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa:

03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita:

Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce

Číslo výzvy:

03_15_122

Název výzvy:

Rozvoj služeb zaměstnanosti

Příjemce projektu:

MPSV

Partneři projektu:

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Národní vzdělávací fond, Úřad práce ČR, krajské platformy

Období realizace:

1. 1. 2017 – 31. 12. 2020

Projekt je realizován za finanční podpory EU.


Cíl projektu:

Projekt KOMPAS má tři hlavní cíle:

  1. Tvorbu predikce trhu práce na národní úrovni
  2. Tvorbu predikcí regionálních trhů práce

III. Rozšíření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce na MPSV

Komplexním cílem projektu je tak vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje. Získané informace budou významným zdrojem/podkladem pro kvalifikované a zodpovědné rozhodování subjektů, kteří se na trhu práce jednak pohybují, a jednak ovlivňují probíhající procesy.

Stručný popis projektu:

Předvídání změn na trhu práce včetně kvalifikačních potřeb je jedním z významných nástrojů podpory fungování trhu práce v prostředí tržní ekonomiky. Řešení nesouladů na trhu práce však obvykle vyžaduje delší čas, což si vynucuje mít v dostatečném předstihu k dispozici informace o očekávaném vývoji. Projekt umožní vytvořit funkční predikční systém potřeb trhu práce, jak na národní, tak i pro regionální úroveň. Plánovaný predikční systém bude založen na promítání minulých a současných trendů do budoucna. Předpokladem kvalitních výstupů je znalost změn podmínek, za jakých očekávané trendy budou probíhat. Tato skutečnost vyžaduje, aby se do tvorby predikčního modelu zapojily i regiony, které jsou nositeli těchto informací, zejména pak informací kvalitativní povahy, které mají signifikantní vliv na vývoj trendů na trhu práce. Regionální partneři v rámci projektu tak vytvoří metodiku a krajskou strukturu, která bude identifikovat potřebné faktory ovlivňující změny trendů a podmínek trhu práce. Vytvořená síť a metodika umožní kraji bez větších finančních nákladů tyto informace poskytovat i po skončení projektu, čímž bude zajištěna udržitelnost vytvořených výstupů a dosažených výsledků. Na MPSV  bude v rámci projektu vytvořeno odborné pracoviště, které se bude podílet na realizaci jednotlivých aktivit projektu a po jeho skončení převezme výstupy projektu, zejména predikční systém, který bude nadále spravovat Navíc, díky účasti v projektu dojde k prohloubení vzájemné spolupráce mezi všemi partnery projektu a MPSV.

Cílové skupiny:

Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci

K hlavní cílové skupině patří především pracovníci MPSV, kteří se ve své pracovní činnosti zabývají problematikou trhu práce, zejména jeho dynamikou a propojením na další související oblasti.

Druhou velmi důležitou cílovou skupinou jsou pracovníci ÚP ČR, kteří jsou praktickými realizátory politiky zaměstnanosti.

Relevantní aktéři na trhu práce a jejich zaměstnanci

K cílovým skupinám z řad relevantních aktérů na trhu práce patří zejména kraje, zaměstnavatelé a další aktéři ovlivňující podobu trhu práce, a to i na regionální úrovni. Tyto cílové skupiny budou výstupy projektu ovlivněny, neboť jim umožní komplexnější a kvalitnější přístup v procesu hodnocení očekávaných potřeb trhu práce, a to včetně nastavení příslušných opatření v obecném hospodářském zájmu.

29. 5. 2020 – Covid-19 a očekávaný vývoj trhu práce

V reakci na probíhající pandemii covidu-19 byly v rámci projektu KOMPAS (reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097), realizovaného za finanční podpory ESF, zpracovány předběžné modelace budoucího vývoje na trhu práce v ČR. Predikce odrážejí jak vývoj na trhu práce bez vlivu pandemie covidu-19, tak vývoj reflektující dopady opatření přijatých v důsledku pandemie covidu-19. Uvedené výsledky modelování vycházejí z datových zdrojů dostupných v současné době. V závislosti na získávání dalších aktuálních dat budou predikce dále zpřesňovány.

01-Administrativní a podpůrné činnosti [820,02 KB] 02-Činnosti v oblasti nemovitostí [794,80 KB] 03-Dodávka elektřiny, plynu, páry a studeného vzduchu [802,68 KB] 04-Dodávka vody, čištění a odvod odpadních vod, odpady a služby [813,97 KB] 05-Doprava [804,25 KB] 06-Dřevozpracující, papírenský a tiskárenský průmysl [805,93 KB] 07-Chemický, farmaceutický a rafinérský průmysl [802,12 KB] 08-Informační technologie a činnosti [814,87 KB] 09-Odborné činnosti [799,70 KB] 10-Ostatní činnosti (opravy pro domácnosti, osobní služby a ostatní činnosti) [808,12 KB] 11-Ostatní výroba, oprava a instalace strojů [784,05 KB] 12-Peněžnictví a pojišťovnictví [866,17 KB] 13-Potravinářský a tabákový průmysl [806,49 KB] 14-Skladování a pošta [817,01 KB] 15-Stavebnictví [802,42 KB] 16-Textilní, oděvní a kožedělný průmysl [786,67 KB] 17-Těžební průmysl [803,15 KB] 18-Ubytování, stravování a pohostinství [806,34 KB] 19-Umělecké, sportovní a zábavní činnosti [824,96 KB] 20-Vědecké a technické činnosti [824,41 KB] 21-Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel [809,20 KB] 22-Veřejná správa a obrana [811,33 KB] 23-Vydavatelské a mediální činnosti [811,37 KB] 24-Výroba dopravních prostředků [800,32 KB] 25-Výroba elektrických a optických přístrojů [804,74 KB] 26-Výroba kovů a kovodělných výrobků [806,49 KB] 27-Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků [809,03 KB] 28-Výroba strojů a zařízení [795,44 KB] 29-Vzdělávání [818,46 KB] 30-Zdravotní a sociální péče [822,72 KB] 31-Zemědělství, lesnictví a rybolov [822,26 KB]

Výstupy projektu

Pozvánka na konferenci Interní vzdělávání CS v projektu, konanou dne 10. 03. 2020:

Workshop Pracovní setkání potenciálních uživatelů výstupů predikčního systému (W) publikovat u jednotlivých projektů, konaný dne 06. 03. 2020:

Souhrnná Metodika modelového aparátu predikcí trhu práce

Seznam tvůrců: Ing. Tomáš Lichard, MA, Ph.D. – Ing. Petr Hortlík – Mgr. Oleksandr Stupnytskyy – Věra Czesaná – Filip Klicnar – Ivan Lichner – Zdeňka Matoušková – Marek Radvanský

Obsahuje následující zpracované metodiky:

1. Metodika práce se zdokonaleným modelem predikce trhu práce na národní úrovni
(Ing. Tomáš Lichard, MA., Ph.D. – Ing. Petr Hortlík – Mgr. Oleksander Stupnytskyy – Ing. Věra Czesaná, CSc. – Ing. Zdeňka Matoušková)

2. Metodika práce s vytvořenými modely predikčních potřeb na regionální úrovni
(Ing. Tomáš Lichard, MA., Ph.D. – Ing. Petr Hortlík – Mgr. Oleksander Stupnytskyy)

3. Metodika údržby databází pro národní úroveň
(Ing. Tomáš Lichard, M.A., Ph.D. – Ing. Petr Hortlík – Věra Czerná – Zdeňka Matoušková)

4. Metodika údržby databází pro regionální úroveň
(Ing. Tomáš Lichard, M.A., Ph.D. – Ing. Petr Hortlík – Věra Czesaná – Zdeňka Matoušková)

5. Metodika úpravy datových souborů pro potřeby modelu na národní úrovni
(Ing. Tomáš Lichard, M.A., Ph.D. – Ing. Petr Hortlík – Věra Czesaná – Zdeňka Matoušková)

6. Metodika úpravy datových souborů pro potřeby modelu na regionální úrovni
(Ing. Tomáš Lichard, M.A., Ph.D. – Ing. Petr Hortlík – Věra Czesaná – Zdeňka Matoušková)

Metodika verifikace výstupů regionálních modelů a národního modelu predikce trhu práce

Seznam tvůrců: Mgr. Pavlína Šťastnová – Věra Czesaná

Metodiky fungování krajských platforem / struktur na regionálních úrovních zohledňující specifika jednotlivých krajů

Seznam tvůrců:

VÚPSVMgr. Jaromíra Kotíková- Mgr. Pavlína Šťastnová – Ing. Helena Vychová, Ph.D.
Ústecký krajIng. Jakub Havelka, Marcel Dittrich, Mgr. Aleš Janeček, Bc. Andrea Vlčková
Zlínský krajIng. Jana Ježíková, Ing. Jitka Baďurová, PhDr., MBA, Bc. Iveta Táborská
Plzeňský krajIng. Pavel Beneš, Ing. Zdeněk Mužík, Mgr. Martina Robotková, Lucie Ženíšková, Bc. Petra Čížková
Jihočeský krajIng. Dana Feferlová, Ing. Martin Necid, Ing. Barbora Sejková, Ing. Hana Šímová
Moravskoslezský krajIng. Marek Gavenda, Ing. Jiří Balcar, Ph.D., Ing. Jan Kurník, Mgr. Vojtěch Bosák
Olomoucký krajMgr. Bc. Jitka Janečková Moťková, Mgr. Kateřina Švecová, Ing. Mária Dvořáková
Pardubický krajPetra Polanská, Ing. Hana Procházková , Ing. Josef Šváb , RNDr. Eva Malinová, Ludmila Navrátilová , Ing. Ivana Nožičková
Královéhradecký krajIng. Zdeňka Rychterová, Bc. Jindřich Passler
Liberecký krajIng. Jiří Lauerman, RNDr. Robert Gamba, Martina Košková
Jihomoravský krajIng. Richard Podborský, Ing. Jan Marek, Ing. Tomáš Psota, MBA
Karlovarský krajIng. Jana Michková, Mgr. Stanislav Kříž, Ing. Kateřina Abrahamová
Kraj VysočinaPetra Poláková, Aneta Grausamová, Ing. Miloslav Ileček, Petr Dočkal, Mgr. Dana Fialová, PhDr. Pavel Toman, Mgr. Marcela Křivánková
Středočeský krajIng. Ivana Chottová, Barbora Hrbolková, Jarmila Slabá, Bc. Pavlína Černá, Kristýna Adamecká, Vladislava Šizlingová

Vyhodnocení očekávání potencionálních uživatelů výstupů predikčních modelů

Seznam tvůrců: Ing. Tomáš Lichard, MA, Ph.D.

Definice grafických a tabulkových výstupů vytvořených v rámci projektu KOMPAS pro prezentaci výsledků predikcí na národní i regionálních úrovních

Seznam tvůrců: Ing. Petr Hortlík

Instruktážní videa k modelu LEON – celkem 3

Seznam tvůrců: Ing. Tomáš Lichard, MA, Ph.D.

Výuková videa k vytváření projekce absolventů škol – celkem 9

Seznam tvůrců: Mgr. Jaromíra Kotíková – Mgr. Pavlína Šťastnová – Michaela Kleňhová – Vladimír Hulík

Barometr trhu práce v regionech

Seznam tvůrců:

VÚPSVMgr. Jaromíra Kotíková- Mgr. Pavlína Šťastnová – Ing. Helena Vychová, Ph.D.
Ústecký krajIng. Jakub Havelka, Marcel Dittrich, Mgr. Aleš Janeček, Bc. Andrea Vlčková
Zlínský krajIng. Jana Ježíková, Ing. Jitka Baďurová, PhDr., MBA, Bc. Iveta Táborská
Plzeňský krajIng. Pavel Beneš, Ing. Zdeněk Mužík, Mgr. Martina Robotková, Lucie Ženíšková, Bc. Petra Čížková
Jihočeský krajIng. Dana Feferlová, Ing. Martin Necid, Ing. Barbora Sejková, Ing. Hana Šímová
Moravskoslezský krajIng. Marek Gavenda, Ing. Jiří Balcar, Ph.D., Ing. Jan Kurník, Mgr. Vojtěch Bosák
Olomoucký krajMgr. Bc. Jitka Janečková Moťková, Mgr. Kateřina Švecová, Ing. Mária Dvořáková
Pardubický krajPetra Polanská, Ing. Hana Procházková , Ing. Josef Šváb , RNDr. Eva Malinová, Ludmila Navrátilová , Ing. Ivana Nožičková
Královéhradecký krajIng. Zdeňka Rychterová, Bc. Jindřich Passler
Liberecký krajIng. Jiří Lauerman, RNDr. Robert Gamba, Martina Košková
Jihomoravský krajIng. Richard Podborský, Ing. Jan Marek, Ing. Tomáš Psota, MBA
Karlovarský krajIng. Jana Michková, Mgr. Stanislav Kříž, Ing. Kateřina Abrahamová
Kraj VysočinaPetra Poláková, Aneta Grausamová, Ing. Miloslav Ileček, Petr Dočkal, Mgr. Dana Fialová, PhDr. Pavel Toman, Mgr. Marcela Křivánková
Středočeský krajIng. Ivana Chottová, Barbora Hrbolková, Jarmila Slabá, Bc. Pavlína Černá, Kristýna Adamecká, Vladislava Šizlingová

Technický popis programového produktu pro automatizované generování textů pro webovou aplikaci z LEON

Seznam tvůrců: Ing. Petr Hortlík