Informace o projektu:

Název a číslo projektu: Kvalita výkonu sociální práce v ČR – vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace, IP70707

Financování: institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na období 2018–2022

Doba řešení: leden 2020 – prosinec 2022

Řešitelé: Prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jana Havlíková, Ph.D., Mgr. Olga Hubíková, Ph.D., Doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D., Ing. Robert Trbola

HISTORICKY PRVNÍ PLOŠNÝ SBĚR DAT
O KVALITĚ VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE V ČR BYL UKONČEN.

Děkujeme všem sociálním pracovnicím a sociálním pracovníkům,

kteří se vyplněním online dotazníku „Kvalita výkonu sociální práce v ČR“ vyjádřili k důležitým otázkám výkonu sociální práce

První zveřejněné výsledky naleznete zde: 

 


Výzkumný nástroj: Dotazník pro sběr dat pro vyhodnocení Souboru kritérií a indikátorů monitorování kvality výkonu sociální práce v ČR

Dotazník byl vytvořen jako nástroj sběru dat nezbytných pro zjištění plnění jednotlivých kritérií a indikátorů kvality výkonu sociální práce uvedených v Souboru kritérií a indikátorů monitorování kvality výkonu sociální práce v ČR. Pro vlastní sběr dat je tento dotazník upraven a technicky zjednodušen do elektronické podoby, takže doba potřebná na jeho vyplnění by neměla přesáhnout 45–50 minut. Sběr dat bude prováděn on-line formou. Dotazník je určen pro jednotlivé sociální pracovníky napříč všemi oblastmi a resorty výkonu sociální práce v ČR.

 

Navzdory více než třem dekádám snah o vybudování oboru sociální práce a etablování profesionální sociální práce stále nejsou k dispozici ucelená data o výkonu sociální práce a kontextu a podmínkách jejího výkonu v České republice.

V současné době je nedostatek informací o situaci v sociální práci a podmínkách jejího výkonu obzvláště naléhavý. Sociální práce a sociální pracovníci v posledních letech čelí enormnímu tlaku, který již nelze pokládat za dočasný. Je třeba se spíše nachystat na to, že půjde o dlouhodobý stav. V souvislosti se závažnými společenskými jevy, jako je pandemie covidu-19, uprchlická krize, zhoršující se ekonomická situace širokých skupin obyvatel a s tím spojená očekávaná eskalace sociálních rizik, vznikají pro sociální práci nové výzvy. Na sociální pracovníky kladou velice vysoké nároky. Podmínky výkonu sociální práce, v nichž lze garantovat kvalitní výkon sociální práce, je nutné tomu neustále přizpůsobovat.

Cíle projektu:

Základním výstupem projektu bude na míru českému prostředí vytvořená Metodika hodnocení kvality výkonu sociální práce. Mezi hlavními cíle projektu patří:

– prostřednictvím této Metodiky jednotně nastavit východiska a procesy hodnocení kvality výkonu sociální práce napříč jednotlivými oblastmi systému sociální ochrany v České republice a resorty a oblastmi, v nichž je sociální práce v ČR vykonávána;

– s využitím této Metodiky provést sběr kvantitativních dat o situaci v oblasti kvality výkonu sociální práce v ČR;

– na základě těchto dat vyhodnotit kvalitu výkonu sociální práce v ČR.

Realizací projektu bude naplněn jeden z předpokladů neustálého zlepšování kvality výkonu sociální práce v ČR a rozvoje oboru sociální práce, neboť budou k dispozici data o kvalitě sociální práce v celé soustavě veřejných služeb v ČR.

 

Využití výstupů z měření kvality výkonu sociální práce

Metodika hodnocení kvality výkonu sociální práce (Metodika) a její využití pro vyhodnocení naplňování kritérií a indikátorů kvality výkonu sociální práce zajistí statistická data, která zejména:

– přinesou informace o situaci v oboru sociální práce v ČR napříč všemi oblastmi, kde je sociální práce uplatňována, tj. poskytnou popis aktuálního stavu v oblasti kvality výkonu sociální práce na národní úrovni;

– umožní srovnání kvality výkonu sociální práce mezi jednotlivými kraji a případně mezi vybranými sektory výkonu sociální práce;

– napomohou formulaci návrhů doporučení, na které podmínky výkonu sociální práce je třeba se při tvorbě politik prioritně zaměřit např. ze strany MPSV, ale i jiných resortů, v nichž je sociální práce vykonávána;

– umožní zachytit a monitorovat změny a trendy ve vybraných oblastech a ukazatelích kvality výkonu sociální práce;

– usnadní vyhodnocování nově zaváděných plošných nástrojů i dílčích opatření, které se týkají výkonu sociální práce – může jít např. o profesní zákon, standardy kvality týkající se specifické oblasti sociální práce či obecnější standardy kvality, změny v profesním vzdělávání, kodexy formulované profesními organizacemi, metodiky apod.;

– budou zdrojem podkladů a argumentů pro zainteresovanou odbornou veřejnost (sociální pracovníky, zastřešující profesní sdružení, vzdělavatele) při vyjednávání o zlepšování podmínek výkonu sociální práce např. s tvůrci politik a se subjekty, které se podílejí na financování sociální práce apod. Výstupy z šetření budou ve formě základních analýz získaných dat a jejich interpretace plně dostupné na této webové stránce.

 

Dosavadní výstupy z projektu:

Odborná monografie: Kvalita výkonu sociální práce očima sociálních pracovníků

Tato studie se věnuje otázce, jak v současné době sociální pracovníci v České republice chápou „kvalitu výkonu sociální práce“. Na základě empirického kvalitativního výzkumu, do něhož byli zapojeni sociální pracovníci první linie a rovněž sociální pracovníci, kteří působí jako zástupci profesních skupin, střešních organizací, řídících orgánů atd., studie přináší detailní rozbor pohledů na kvalitu výkonu sociální práce ze strany profesionálů v oboru sociální práce.

 

Odborná monografie: Deficity ukotvení české sociální práce

Studie se zaměřuje na problematiku regulativů výkonu sociální práce v kontextu české sociální práce. S oporou v empirických datech dokládáme, že slabá míra institucionalizace sociální práce negativně ovlivňuje podmínky výkonu sociální práce, dochází k ohrožení hodnot sociální práce a sociální pracovníci mohou narážet na překážky při stanovování autentických cílů sociální práce. Výsledky studie proto mají sloužit jako argument pro obnovení a posílení snah o vytvoření závazných, jednotných a ucelených opor sociální práce v ČR.

 

Policy Brief VÚPSV, v. v. i. 3/2021 Problematika vymezování kvality výkonu sociální práce

Materiál představuje stručné shrnutí předpokladů a hlavní doporučení pro obecnější vymezení kvality v sociální práci a kvality jejího výkonu.

Stať v odborném časopise: Cíle sociální práce v kontextu jejího slabého ukotvení, Sociální práce/ Sociálna práca, roč. 21, č. 5, str. 5–21

Článek shrnuje některé hlavní příčiny, projevy a důsledky nedostatečné institucionalizace sociální práce v České republice.

k nahlédnutí zde: https://socialniprace.cz/article/cile-socialni-prace-v-kontextu-jejiho-slabeho-ukotveni/

 

 

Prezentace na Konferenci sociální práce ve veřejné správě pořádané dne 15. 3. 2022 Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR; název příspěvku: Provázanost praxe, výzkumu a tvorby politik v sociální práci

Projekt Kvalita výkonu sociální práce byl podrobněji představen v rámci prezentace dvacetileté tradice výzkumů z oblasti sociální práce na brněnském pracovišti VUPSV, v. v. i. V příspěvku byl položen důraz na roli sociálních pracovníků při realizaci tohoto projektu, zejména na jejich participaci při tvorbě Souboru kritérií a indikátorů monitorování kvality výkonu sociální práce v ČR, při pilotáži dotazníku a chystaném prvním sběru dat.

 

Odborný podklad: Soubor kritérií a indikátorů monitorování kvality výkonu sociální práce v ČR / Set of criteria and indicators for monitoring the quality of social work performance in the Czech Republic

Podrobně rozpracovaný a strukturovaný Soubor kritérií a indikátorů monitorování kvality výkonu sociální práce v ČR představuje základní oporu pro opakované hodnocení kvality výkonu sociální práce v ČR. Soubor kritérií a indikátorů tedy tvoří východisko pro dlouhodobý monitoring rozvoje kvality výkonu sociální práce napříč segmenty sociální ochrany a veřejné správy, kde je v současné době sociální práce uplatňována.

The document independently presents the Set of criteria and indicators for monitoring the quality of social work performance in the Czech Republic, which represents the core part of the Methodology for evaluating the quality of social work performance in the Czech Republic.

 

Další výstupy z projektu budeme na tuto stránku postupně přidávat v následujících měsících. Naleznete zde zejména zpracované výsledky dotazníkového šetření a plné znění finální verze Metodiky.

Kontakty na nás:

Jana Havlíková: jana.havlikova@vupsv.cz, tel. +420 549 493 471

Olga Hubíková: olga.hubikova@vupsv.cz, tel. +420 549 493 218

Robert Trbola: robert.trbola@vupsv.cz, tel. +420 549 498 386