Článek

Nejčastější a nejzávažnější potíže provázející zajišťování pobytových sociálních služeb z pohledu poskytovatele Pavel Bareš

Abstrakt

Cílem provedeného výzkumného šetření mezi poskytovateli sociálních služeb bylo získat informace o poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Značná pozornost tak v rámci šetření byla věnována základním charakteristikám organizací poskytujících vybrané typy sociálních služeb, jež mohou tyto cílové skupiny využívat, charakteristice klientů využívajících těchto služeb nebo o ně žádajících a dostupnosti těchto služeb pro potenciální klienty. Nejčastější, respektive nejzávažnější potíže, s nimiž se oslovení poskytovatelé při zajišťování sociálních služeb potýkali, tedy nebyly výhradním tématem provedeného výzkumného šetření. Získané odpovědi na tuto otázku tak představovaly samostatný tematický okruh, jemuž je v následujícím textu věnována pozornost. Z dalších okolností sledovaných v rámci provedeného výzkumného šetření budou v krátkosti nastíněny pouze základní charakteristiky dotázaných poskytovatelů sociálních služeb.

Přečíst článek