Článek

Kvalita v sociálních službách: implementace nástroje řízení kvality na úrovni poskytovatelů sociálních služeb Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková, Olga Hubíková

Abstrakt

Tato stať představuje hlavní závěry výzkumného projektu Působení Standardů kvality sociálních služeb v období před jejich uzákoněním, který byl zaměřen na zkoumání vlivu obecní politiky sociálních služeb vybrané obce na poskytování sociálních služeb na jejím území. Konkrétně jsme se soustředili na identifikaci pozice Standardů kvality sociálních služeb v rámci obecní politiky a její význam pro pronikání tohoto nástroje do kultury poskytování osobních sociálních služeb vybrané nestátní neziskové organizace. Případová studie odkryla řadu vnitřních a vnějších faktorů, které zásadním způsobem ovlivnily pozorovaný způsob implementace Standardů kvality na úrovni vybrané sociální služby. Zjištění byla následně podrobena široké diskusi teoretiků i praktiků a zobecněna do dvou typů pojetí implementace Standardů v poskytovatelských organizacích: administrativní a na službu orientované pojetí. Ačkoliv se „administrativní“ pojetí implementace Standardů může jevit jako pro organizaci nejméně náročný (časově, personálně, organizačně) způsob, jak se „vypořádat“ s novým zákonem o sociálních službách, podle našich zjištění nejenže nepřispívá ke zlepšení kvality poskytované služby, ale pravděpodobně přinese nové komplikace při poskytování služby a v konečném důsledku i zhoršení kvality. Naopak od organizačně náročnějšího a především dlouhodobě orientovaného „na službu zaměřeného“ pojetí zavádění Standardů lze nejen s odvoláním na účastníky Semináře a jejich zkušenosti z této oblasti, ale i na základě zahraničních zkušeností očekávat reálný průnik ducha Standardů do kultury poskytování dané služby.

Přečíst článek