Článek

Odpovědnost za škodu vzniklou klientovi v pobytových zařízeních sociálních služeb Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Věra Jeřábková

Abstrakt

Článek se zabývá problematikou odpovědnosti za škodu způsobenou klientovi při poskytování sociálních služeb v pobytových (rezidenčních) zařízeních. Vychází z právní teorie odpovědnosti za škodu a dále blíže rozebírá jednotlivé typy právní odpovědnosti, které mohou při poskytování sociálních služeb nastat. Zdrojem informací o úrovni znalostí poskytovatelů rezidenčních sociálních služeb týkajících se odpovědnosti za škodu bylo dotazníkové šetření, na jehož základě bylo zjištěno, že poskytovatelé rezidenčních sociálních služeb vědí o zákonné povinnosti uzavřít odpovědnostní pojištění, pojištění mají uzavřeno, avšak pojistný limit mají stanovený poměrně nízký, takže v případě závažnější škody nebo více škod v kalendářním roce by nemusel být dostačující. Pokud jde o vlastní teoretické znalosti o odpovědnosti za škodu, dotazníkové šetření ukázalo, že pracovníci zařízení většinou nemají hlubší znalosti o právních podmínkách odpovědnosti za škodu způsobenou klientovi při poskytování rezidenčních sociálních služeb a získávání validních informací často formou samostudia je nedostatečné. Dalším výstupem bylo zjištění, že pracovníci rezidenčních sociálních služeb většinou dosud nebyli konfrontováni s právními i praktickými dopady odpovědnosti za škodu způsobenou klientovi při poskytování sociálních služeb.

Přečíst článek