Komplexní řešení dopadů procesů digitalizace a automatizace na trh práce a konsekventně do oblasti sociální a do vzdělávání

Číslo projektu:
IP70307
Řešitel RILSA:
Ing. Jana Váňová
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Petr Víšek , PhDr. Arno Kraus
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2018
Trvání do:
2022
Popis:

Předmětem projektu je výzkum dopadů čtvrté průmyslové revoluce, konkrétně automatizace a digitalizace na trh práce a návazně na oblast vzdělávání, zejména na další vzdělávání a rovněž na oblast sociálně-pojistných systémů. Při formulaci zadání projektu Ministerstvo práce a sociálních věcí vycházelo zejména z aktuálního znění Akčního plánu Práce 4.0 a Akčního plánu Společnost 4.0, sekundárně též ze Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015–2020. Tyto strategické dokumenty jsou pro zpracování projektu klíčové. Cílem projektu je poskytnout ucelený přehled aktuálního stavu připravenosti na dopady zaváděné automatizace a digitalizace v ČR, která se nachází na samotném prahu čtvrté průmyslové revoluce. Projekt poskytuje konkrétně rozpracované návrhy opatření a doporučení pro resort práce a sociálních věcí. V rámci projektu je mapována i situace v jiných zemích, zejména tam, kde se problematice dopadů automatizace a digitalizace již dlouhodobě systematicky věnují a kde již došlo k implementaci nějakých praktických opatření.

V současné době je v ČR velmi často diskutovaným tématem problematika čtvrté průmyslové revoluce a iniciativ, které na ni reagují (např. Průmysl 4.0, Práce 4.0, Vzdělávání 4.0, v současné době sjednocené v rámci konceptu Společnost 4.0). Hlavní snahou MPSV v této oblasti je podrobně zmapovat současnou situaci a odhadnout budoucí trendy na trhu práce, které souvisí s příchodem 4. průmyslové revoluce a připravit scénáře a opatření, jak na tyto změny adekvátně reagovat.

Výstupem projektu bude zpracování souboru analytických a metodických materiálů a úprav stávajících a návrhů nových opatření v oblasti Práce 4.0, jenž by dohromady tvořily komplexní reflexi současných i budoucích trendů v oblasti dopadů digitalizace na trh práce a do sociální oblasti a vzdělávání. Bude se jednat zejména o následující materiály a opatření:

Ve spolupráci s projektem Kompas budou na základě zapojení zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců pravidelně zpracovávány sektorové a tematické predikce s cílem odhadovat vznik nových pracovních příležitostí.

Navržena budou opatření, jak zabránit vzniku dlouhodobé nezaměstnanosti a vytvoření mostů k novému uplatnění na trhu práce pro znevýhodněné skupiny.

Nastíněna budou možná řešení v oblasti daňového a pojistného systému a podmínky, za jakých by se tyto systémy mohly vyrovnat jak se snížením fiskální zátěže pracovních příjmů, tak s požadavky na rozšíření pracovních příležitostí ve veřejných službách. Budou předloženy návrhy na rozšíření nabídky dalšího profesního vzdělávání a rekvalifikací včetně modelů individualizace v dalším vzdělávání a návrhy prvků nefinanční stimulace poptávky po dalším vzdělávání.

Předložena budou opatření podporující princip nedostupnosti zaměstnance v jeho volném čase a opatření na zkrácení pracovní doby v některých životních fázích.

Analyzovány budou socioekonomické dopady technologických změn tak, aby mohla být navržena opatření podporující zvýšení flexibility trhu práce za současného sledování jejich vlivu na soulad rodinného a pracovního života.

Průběžné výstupy z této výzkumné potřeby MPSV využije jako podklad při nastavování akčních plánů implementujících připravovanou Strategii politiky zaměstnanosti v dalším období.
 
  
Výstupy
 

Workshop Dopady procesů digitalizace a automatizace na trh práce, oblast poradenství, 3. prosinec 2020

Kulatý stůl – ÚP ČR

Kulatý stůl – ÚP ČR (Poradenství), 3. prosinec 2020

Workshop Dopady procesů digitalizace a automatizace na trh práce, oblast trhu práce, 26. listopad 2020

Kulatý stůl – ÚP ČR (Trh práce), 26. listopad 2020

Workshop Dopady procesů digitalizace a automatizace na oblast vzdělávání, 26. listopad 2020

Kulatý stůl – vzdělávání, 26. listopad 2020

Prezentace Vzdělávání a Průmysl 4.0. Jejich propojení a vzájemné ovlivňování, 26. listopadu 2020

Akční plán Práce 4.0 hodnocení vybraných opatření