EIRO (European Industrial Relations Observatory); EWCO (European Working Conditions Observatory); ERM (European Restructuring Monitor)

Číslo projektu:
9135/10
Řešitel RILSA:
Mgr. Aleš Kroupa
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Soňa Veverková , PhDr. Štěpánka Lehmann, Ph.D. , Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D.
Poskytovatel:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Příjemce:
RILSA
Trvání od:
2004
Trvání do:
2026
Popis:

EIRO, EWCO a ERM jsou součásti celoevropské sítě observatoří vytvořené Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions). Jejich cílem je shromažďovat, analyzovat a šířit informace o industriálních vztazích, pracovních podmínkách a změnách na trhu práce. Výstupy jsou primárně určeny organizacím sociálních partnerů jak na evropské tak na národní úrovni, vládním organizacím, institucím EU a široké odborné veřejnosti. Observatoře jsou založeny na spolupráci výzkumných institucí a vysokých škol ve státech EU a kandidátských státech včetně Norska. Činnost observatoří a témata, na která se v průběhu roku zaměřují, je koordinována na základě rozhodnutí poradenského výboru, ve kterém zasedají zástupci zaměstnavatelů, odborů a vlád členských států EU a představitelé Evropské komise.

EIRO je zaměřeno na shromažďování informací o kolektivním vyjednávání a reprezentativnosti sociálních partnerů. V rámci EIRA jsou za tímto účelem zpracovávány studie charakterizující vybrané sektory národního hospodářství.

EWCO je zaměřeno na monitoring pracovních podmínek v nejširším slova smyslu zejména na dopady práce na zdravotní stav zaměstnanců na problematiku kariérního a profesního rozvoje, na slaďování rodinného života s prací.

ERM je zaměřen na monitorování změn na trhu práce v důsledku restrukturalizace ekonomiky. Tato činnost spočívá v průběžném monitorování informací v českém denním tisku a jiných dostupných informačních médiích s cílem shromažďovat a vyhodnocovat informace o změnách na trhu práce (vznik nových pracovních míst, útlum, přesun nebo zrušení stávajících pracovních míst) především v České republice.