Dopady pandemie COVID-19 na sólo rodiče

Číslo projektu:
TL04000152 (691920)
Řešitel RILSA:
Ing. Sylva Höhne
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Lucie Žáčková, PhDr., Mgr. Kamila Svobodová, Ph.D.
Spoluřešitel:
Mgr. Ondřej Vácha
Poskytovatel:
TA ČR
Příjemce:
RILSA
Spolupříjemce:
STEM/MARK, a. s.
Trvání od:
2020
Trvání do:
2022
Popis:

Projekt se zaměří na dopady pandemie na život sólo rodičů v krátkodobém, ale zejména v delším časovém horizontu například v oblasti zaměstnanosti, příjmů, bydlení, péče o děti. Cílem je také zmapovat potřebu sólo rodičů vyhledat vnější pomoc a předat jim kontakty na odpovídající pomáhající služby. Opětovné kontaktování respondenta přinese zpětnou vazbu o využití doporučených služeb a jejich efektu. Projekt naváže na výzkum samoživitelů realizovaný oběma uchazeči v roce 2019, což umožní vyhodnotit změny ve vybraných oblastech života cílové skupiny. Je založen na sociologickém výzkumu kombinujícím kvalitativní a kvantitativní metody. Hlavním výstupem bude souhrnná výzkumná zpráva, jejíž závěry budou oporou v činnosti aplikačních garantů (pro práci neziskového sektoru a koncepční činnost MPSV).
 
 


 

Výstupy
 

Seznam podpůrných služeb pro rodinu

HÖHNE, Sylva, Jana PALONCYOVÁ & Kamila SVOBODOVÁ, 2023. Finanční situace sólo rodičů v době pandemie covidu-19. Policy Briefs VÚPSV, v. v. i., 1.

Prezentace z workshopu Sólo rodiče v době pandemie covidu-19. 24. března 2022

HÖHNE Sylva, Jana PALONCYOVÁ, Kamila SVOBODOVÁ, Dominik CHLAPEC & Ivana RAČÁKOVÁ, Ivana, 2022. Dopady pandemie covidu-19 na sólo rodiče. Praha: RILSA.

 
 


 
 
Technologická agentura České republiky