Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti

Číslo projektu:
NF691620
Řešitel RILSA:
Mgr. Ivana Šimíková
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Laura Fónadová, Ph.D., Mgr. Matouš Jelínek, MPhil., prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D., Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D.
Poskytovatel:
Norské fondy (Fondy EHP a Norska)
Příjemce:
RILSA
Trvání od:
2020
Trvání do:
2024
Popis:

Projekt reaguje na absenci validních etnicky senzitivních dat o socioekonomické situaci romské menšiny potřebných při tvorbě moderních politik sociálního začleňování a antidiskriminačních politik, ale také pro následné vyhodnocování dopadů přijatých opatření a naplňování monitorovacích indikátorů. Potřeba posílit sběr etnicky senzitivních dat se specifickým zřetelem na romskou etnickou menšinu vyplývá jak z cílů Strategie romské integrace do roku 2020 (přijaté usnesením vlády č. 127 ze dne 23. února 2015) samotné, tak zejména z Metodiky pro její sledování a vyhodnocování (schválené usnesením vlády č. 941 ze dne 24. října 2016). Jelikož sběr etnicky senzitivních dat je spojen s řadou etických, metodologických a legislativních omezení, stejně jako s nedostatečnou legitimitou, bylo rozhodnutí o sběru těchto dat opakovaně odkládáno, což však představuje dlouhodobý problém české (ale obecně unijní) integrační politiky zaměřené na romskou menšinu a důvod obtížného hodnocení naplňování jejích cílů. Aktivity projektu usilují o zmírnění a překonání výše zmíněných úskalí a nalezení konstruktivního východiska na národní úrovni.

Projekt vytvoří metodologicky korektní dizajn výběrového šetření a zrealizuje dvě výběrová šetření zaměřená na romskou menšinu, a to s minimálně dvouletým odstupem mezi sběry dat. Dále vytvoří metodiku sběru dat o socioekonomické situace romské menšiny na národní úrovni za účelem vyhodnocování její změny v čase. Součástí bude i analýza legislativního a institucionálního prostředí a vyhodnocení modelů používaných v zemích EU. V rámci fungování odborné platformy a projektové rady budou vytvořeny podmínky pro zvýšení legitimity sběru etnicky senzitivních dat zaměřených na romskou menšinu. Cílem projektu je popsanými prostředky nepřímo pomoci k pozitivní změně v situaci příslušníků romské menšiny.
 
  
Výstupy
 

RÁKOCZYOVÁ, Miroslava, Ivana ŠIMÍKOVÁ & Pavel BAREŠ, 2024. Mapování praxe sběru dat o romské populaci v České republice. Praha: RILSA.

ŠIMÍKOVÁ, Ivana, Tomáš KATRŇÁK, Miroslava RÁKOCZYOVÁ & Laura FÓNADOVÁ, 2024. Zpráva o sociometrickém situaci romské populace v České republice 2023/2024. Výsledky výběrového šetření. Praha: RILSA.

 

KATRŇÁK, Tomáš, Ivana ŠIMÍKOVÁ & Laura FÓNADOVÁ, 2023. Proměny romské populace ve Sčítáních lidu, domů a bytů mezi lety 2001, 2011 a 2021. Fórum sociální politiky, 17(3), 2–5.

FONADOVÁ, Laura & Tomáš KATRŇÁK, 2023. Postoje obecné populace České republiky k Romům. Praha: RILSA.

 

ŠIMÍKOVÁ, Ivana, Laura FÓNADOVÁ & Tomáš KATRŇÁK, 2022. Analytická zpráva o územní distribuci romské populace podle dat z cenzu 2001 a 2011. Praha: RILSA.

GABRIŠOVÁ, Veronika, 2022. Právní analýza podmínek zpracování osobních údajů vypovídajících o etnickém původu. Praha: RILSA.

FÓNADOVÁ, Laura, Tomáš KATRŇÁK, Miroslava RÁKOCZYOVÁ & Ivana ŠIMÍKOVÁ, 2022. Výsledky výběrového šetření romské populace – vyhodnocení indikátorů. Praha: RILSA.

 

GABRIŠOVÁ, Veronika, 2021. Legislativní analýza sběru etnicky senzitivních dat z hlediska ochrany osobních údajů. Praha: VÚPSV.

 


 

Web projektuhttps://esd.rilsa.cz/