Fenomén EAN (týrání, zneužívání a špatného zacházení se seniory) v kontextu sociálních služeb v ČR: inovace v detekci, prevenci a péči (FEANCI)

Číslo projektu:
TQ01000510
Řešitel RILSA:
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D., Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D., Mgr. Olga Nešporová, Ph.D., Umut Ünal, Ph.D.
Řešitel:
Mgr. Jan Lorman
Spoluřešitel:
Mgr. et. Mgr. Tereza Žílová, Bc. Lukáš Mareček
Poskytovatel:
TA ČR
Příjemce:
RILSA
Spolupříjemce:
Gerontologický institut, o. p. s.
Trvání od:
2023
Trvání do:
2026
Popis:

Projekt je hledáním přímých odpovědí na současné i očekávané výzvy obsažené v procesu demografických a sociálních změn společnosti, zejména nárůstů podílu a počtu seniorů. Zneužívání, týrání a špatné zacházení se seniory (EAN) je závažným problémem, rozkročeným mezi individuálním utrpením a celospolečenským traumatem, dotýkajícím se základních lidských práv. Obsahuje v sobě jak reflexi biologicky podmíněných změn ve vyšším věku, které zvyšují křehkost seniorů-obětí (či osob „v riziku“), tak (ne)funkčnost (včasných) detekčních mechanismů a systémů podpory řešení těchto incidentů. Projekt interdisciplinárním způsobem, při využití sociologických, sociálně-politických a antroplogicko-etnografických paradigmat s přesahy do oblasti studia genderu, přináší inovativní možnosti sanace tohoto problému rozpoznáním hierarchických množin příčin těchto jevů, a hledáním inovativních způsobů detekce incidentů a péče o oběti i (potenciálně) násilné osoby.

Téma je v těsném souladu s výzvami SGDs 3, 5, 8, 10 a17.

Projekt je organizován v následujících pracovních balíčcích:
WP1: dotazníkové online šetření mezi personálem pobytových služeb;
WP2: ohniskové skupiny s vedoucími pracovníky služeb;
WP3: analýza hlášených případů EAN;
WP4: individuální rozhovory se seniory (příp. proxy) a experimentální metoda malování kreseb;
WP5: adaptace metody společenské návratnosti investic (SROI) – odhad společenské a ekonomické zátěže fenoménu EAN a její dopad do veřejných financí a financování služeb;
WP6: desk-research mapování a popis legislativního a etického rámce práv seniorů, příklady inspirativní praxe;
WP7: analýza mediálního obsahu vázaného na zveřejněné kauzy EAN v pobytových službách – popis veřejného obrazu EAN v kontextu lidskoprávní agendy;
WP8: triangulace multizdrojových dat;
WP9: publikace, diseminace, komunikace, management.

 


 

Technologická agentura České republiky   Gerontologický institut