Nové formy denní péče o děti v České republice

Číslo projektu:
ESF_6911/12
Řešitel RILSA:
Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
PhDr. Věra Kuchařová, CSc. , Mgr. Jana Barvíková, Ph.D. , PhDr., Mgr. Kamila Svobodová, Ph.D. , PhDr., Mgr. Anna Šťastná, Ph.D. , Kristýna Janurová, MA
Poskytovatel:
ESF
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2012
Trvání do:
2014
Popis:

Projekt se zaměřil na dostupnost kvalitní a různorodé nerodinné denní péče o děti, která je jednou ze zásadních podmínek podpory zaměstnanosti žen a rovných příležitostí mužů a žen včetně harmonizace rodiny a zaměstnání. Situace v této oblasti, a to zejména deficit služeb péče pro děti do tří let věku, je v ČR dlouhodobě předmětem oprávněné kritiky. Dnešní situace vyžaduje nabídku jejích rozmanitých forem, které reflektují různé potřeby dětí a rodičů. Cílem projektu bylo ukázat možnosti, jak na základě příkladů dobré praxe nabídku nerodinné denní péče o děti v ČR na jedné straně rozšířit, na druhé straně zvýšit i kvalitu poskytovaných služeb. Inovace byly rovněž inspirovány zkušenostmi z Francie, tj. země s velmi rozvinutým systémem neinstitucionální nerodinné péče, který se v praxi osvědčil a je dále rozvíjen.
Obecně lze říci, že hlavní prioritou v oblasti služeb péče o děti v ČR (jak kolektivní, tak individuální) by mělo být zaručení kvality péče a její kontroly, avšak v takové míře, aby náklady pro rodiče nebyly neúnosné. S tím souvisí požadavek na zavedení veřejné finanční podpory pro ty služby, které stanovená kritéria kvality splňují. Další prioritou je založení registru služeb péče o děti dostupného pro širokou veřejnost, aby se rodiče, ale i např. samosprávné celky lépe v nabídce služeb orientovali. Přínosem projektu je vytvoření metodik přinášejících vzory a návody pro zavádění nebo rozšíření služeb denní péče. Dalším stěžejním výstupem je závěrečná zpráva obsahující mimo jiné výsledky výběrového šetření, které se zaměřilo jak na vlastní zkušenosti českých matek s dětmi předškolního věku v oblasti péče, tak na jejich názory a preference.

Metodiky pro poskytovatele:

PÉČE CHŮV: METODIKA PRO CHŮVY
– Barvíková, Jana – Paloncyová, Jana. Praha: VÚPSV, v. v. i., 2014.

Metodiky pro rodiče:
PÉČE CHŮV: METODIKA PRO RODIČE
– Barvíková, Jana – Paloncyová, Jana. Praha: VÚPSV, v. v. i., 2014.

KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR: Metodika pro rodiče
– Kuchařová, Věra – Peychlová, Kristýna. Praha: VÚPSV, v. v. i., 2014.

Služby péče o děti – návrhy inovací
Individuální péče:
METODIKA PROFESIONALIZACE INDIVIDUÁLNÍ PÉČE O DĚTI – MATEŘSKÁ ASISTENTKA
– Barvíková, Jana – Paloncyová, Jana. Praha: VÚPSV, v. v. i., 2014.

Kolektivní péče:
RANÁ PÉČE A VÝCHOVA DĚTÍ V KOLEKTIVNÍCH ZAŘÍZENÍCH: Zhodnocení systému a návrhy změn
– Kuchařová, Věra – Peychlová, Kristýna. Praha: VÚPSV, v. v. i., 2014.