Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů

Číslo projektu:
IP70606
Řešitel RILSA:
Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jana Barvíková, Ph.D. , Ing. Sylva Höhne , PhDr. Věra Kuchařová, CSc. , Mgr. Olga Nešporová, Ph.D. , PhDr., Mgr. Kamila Svobodová, Ph.D. , Mgr. et Mgr. Lucie Žáčková , Mgr. Naděžda Křečková Tůmová, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2018
Trvání do:
2022
Popis:

Cílem projektu je získat komplexní informaci o rodinách a seniorech, a tím poskytovat kvalitní a aktuální data pro MPSV, srovnatelná v čase, případně v mezinárodním kontextu. Výzkum se každoročně zaměřuje prostřednictvím specifických „sond“ na konkrétní typy rodin. Ty jsou každoročně vybírány dle jejich charakteristik na základě dohody se zadavatelem (MPSV). Předmětem zájmu je například socioekonomická situace rodin (včetně bydlení a využívání daňového a dávkového systému, míry ekonomické aktivity členů rodin, ohrožení chudobou), sladění rodinného a pracovního života, mezigenerační solidarita, využívání sociálních a jiných služeb, socializace v rodině, péče o závislé osoby v rodině, vnímání společenských opatření na podporu rodin, zejména s malými dětmi a seniory. Při realizaci těchto šetření je současně pilotně ověřována metodika těchto výběrových šetření rodin, která umožní opakování šetření i srovnání různých typů rodin při současném poznání jejich specifik.

Výsledky projektu jsou využívány pro periodickou Zprávu o rodině a pro aktualizaci Koncepce rodinné politiky MPSV a jednotlivých prorodinných opatření. Výsledky mohou využívat i další orgány státní správy a samosprávy a jiné organizace zabývající se podporou rodin. V roce 2018 se sondy zaměřily na rodiny se třemi a více dětmi a na tzv. rodiny rekonstituované. V roce 2019 se pozornost přesunula na rodiny samoživitelů. V roce 2020 byla tématem bezdětnost a život homoparentálních rodin. V roce 2021 se výzkum zaměřuje na rodiny úplné.
 
  
Výstupy
 

KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ, Naděžda – NEŠPOROVÁ, Olga – SVOBODOVÁ, Kamila – PALONCYOVÁ, Jana – HÖHNE, Sylva, 2023. Rodiny s dětmi v letech 2018–2022. Praha: RILSA.

KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ, Naděžda – NEŠPOROVÁ, Olga – SVOBODOVÁ, Kamila – PALONCYOVÁ, Jana – HÖHNE, Sylva, 2023. Úplné rodiny a sólo rodiče v době pandemie covidu-19. RILSA Policy Briefs, 5.

KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ, Naděžda – NEŠPOROVÁ, Olga – SVOBODOVÁ, Kamila – PALONCYOVÁ, Jana – HÖHNE, Sylva, 2023. Situace rodin s dětmi v České republice v letech 2018–2022. RILSA Policy Briefs, 4.

KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ, Naděžda, 2023. Rekonstituované rodiny a jejich postoje k partnerství (výsledky srovnávací studie). In. Patchworkové rodiny – trendy a souvislosti. Sborník ze semináře, který proběhl 17. října 2023 v Senátu Parlamentu ČR pod záštitou Podvýboru pro rodinu. Praha: Zdeněk Rampas – Nová vlna, 53–67.

 

KUCHAŘOVÁ, Věra – NEŠPOROVÁ, Olga – SVOBODOVÁ, Kamila – HÖHNE, Sylva – PALONCYOVÁ, Jana, 2022. Úplné rodiny s dětmi. Praha: VÚPSV, v. v. i.

KUCHAŘOVÁ, Věra, 2022. Komparace systémů finanční podpory rodin ve vybraných evropských zemích se zaměřením na peněžní dávky. Veřejná správa a sociální politika, 2(2), 63–80.

KUCHAŘOVÁ, Věra – NEŠPOROVÁ, Olga – SVOBODOVÁ, Kamila – HÖHNE, Sylva – PALONCYOVÁ, Jana, 2022. Úplné rodiny s dětmi a vliv pandemie covidu-19. Policy Briefs VÚPSV, v. v. i., 6.

NEŠPOROVÁ, Olga, 2022. Homoparentální rodiny v České republice. Policy Briefs VÚPSV, v. v. i., 3.

Prezentace z workshopu Rodiny s dětmi 2018–2022, 14. prosince 2022

 

PALONCYOVÁ, Jana – HAŠKOVÁ, Hana – HÖHNE, Sylva – KUCHAŘOVÁ, Věra – ŽÁČKOVÁ, Lucie – LUKIĆ, Aco, 2021. Bezdětní a postoje k rodičovství. PRAHA: VÚPSV, v. v. i.

NEŠPOROVÁ, Olga, 2021. Homoparentální rodiny. Praha: VÚPSV, v. v. i.

HÖHNE, Sylva – PALONCYOVÁ, Jana – ŽÁČKOVÁ, Lucie, 2021. Metodika indikátorů komplexního výzkumu o situaci rodin s dětmi. Praha: VÚPSV, v. v. i.

PALONCYOVÁ, Jana – HAŠKOVÁ, Hana – HÖHNE, Sylva – KUCHAŘOVÁ, Věra – ŽÁČKOVÁ, Lucie, 2021. Bezdětní a postoje k rodičovství. Policy Briefs VÚPSV, v. v. i., 4.

Prezentace z workshopu Úplné rodiny s dětmi, 13. prosince 2021

Prezentace z workshopu Bezdětní a postoje k rodičovství. Homoparentální rodiny, 8. červena 2021

 

KUCHAŘOVÁ, Věra, 2020: Reflexe rodinné politiky – očekávání a postoje. Praha: VÚPSV, v. v. i.

PALONCYOVÁ, Jana – BARVÍKOVÁ, Jana – HÖHNE, Sylva – KUCHAŘOVÁ, Věra, 2020. Jak se žije sólo rodičům a co potřebují. Policy Briefs VÚPSV, v. v. i., 4.

PALONCYOVÁ, Jana – BARVÍKOVÁ, Jana – HÖHNE, Sylva – KUCHAŘOVÁ, Věra – NEŠPOROVÁ, Olga, 2020. Jak se žije v rekonstituovaných rodinách a co potřebují. Policy Briefs VÚPSV, v. v. i., 1.

 

PALONCYOVÁ, Jana – BARVÍKOVÁ, Jana – HÖHNE, Sylva – KUCHAŘOVÁ, Věra, 2019: Neúplné rodiny. Praha: VÚPSV, v. v. i.

KUCHAŘOVÁ, Věra – HÖHNE, Sylva – NEŠPOROVÁ, Olga – PALONCYOVÁ, Jana – BARVÍKOVÁ, Jana, 2019. Rodiny se třemi a více dětmi. Praha: VÚPSV, v. v. i.

PALONCYOVÁ, Jana – BARVÍKOVÁ, Jana – HÖHNE, Sylva – KUCHAŘOVÁ, Věra– NEŠPOROVÁ, Olga, 2019. Rekonstituované rodiny. Praha: VÚPSV, v. v. i.

PALONCYOVÁ, Jana – BARVÍKOVÁ, Jana, 2019. Jak se žije v rekonstituovaných rodinách a co potřebují? Fórum sociální politiky, 13(5), 4–9

  
Datový archiv

(primární data)
 

Bezdětní a postoje k rodičovství 2020: 

Základní informace o souboru

Dotazník

Technická zpráva z kvantitativního výzkumu (červenec–srpen 2020)

Data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání: vedoucí oddělení Rodinná politika

Neúplné rodiny 2019:

Formulář pro anotaci souboru

Dotazník (RODINY 2019 – samoživitelky/samoživitelé

Technická zpráva z kvantitativního výzkumu (červen–srpen 2019)

Data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání: vedoucí oddělení Rodinná politika

Rekonstituované rodiny 2018:

Formulář pro anotaci souboru

Dotazník (RODINY 2018 typ 2 – Nevlastní rodič)

Technická zpráva z kvantitativního výzkumu (říjen–prosinec 2018)

Data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání: vedoucí oddělení Rodinná politika

Vícedětné rodiny 2018:

Formulář pro anotaci souboru

Dotazník (RODINY 2018 typ 1 – Vícedětné)

Technická zpráva z kvantitativního výzkumu (říjen–prosinec 2018)

Data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání: vedoucí oddělení Rodinná politika