Zhodnocení vývoje situace v oblasti sociálního vyloučení a Strategie sociálního začleňování 2014-20 za rok 2014 podle soustavy indikátorů

Číslo projektu:
DC509/2015
Řešitel RILSA:
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Ivana Šimíková , Ing. Robert Trbola
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2015
Trvání do:
2015
Popis:

V rámci projektu bylo provedeno vyhodnocení vývoje sociálního vyloučení podle soustavy indikátorů za rok 2013 (v dubnu 2014) a za rok 2014 (v dubnu 2015). Tyto výstupy byly využity pro vyhodnocení Strategie sociálního začleňování. Současně byla provedena aktualizace metodiky Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v ČR ve spolupráci s rezortem MPSV a dalšími subjekty, zejména MŠMT a ČSÚ. Metodika byla zpracována za podpory TA ČR. Zhodnocení soustavy indikátorů ukázalo na následující skutečnosti: Dlouhodobě dochází ke koncentraci rizik nezaměstnanosti, chudoby a sociálního vyloučení do určitých kategorií populace, která je doprovázena koncentrací prostorovou. Sociální vyloučení, materiální deprivace, chudoba a nezaměstnanost dopadají neúměrně silně (v porovnání s ostatní populací) na nezaměstnané, na neúplné domácnosti s dětmi, na domácnosti s třemi a více dětmi, na domácnosti jednotlivců, které tíží náklady na bydlení. Prostorově se jedná o koncentraci problémů v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Negativním trendem je i nárůst počtu sociálně vyloučených lokalit a zvyšování počtu osob žijících v těchto silně deprivovaných lokalitách. Naproti tomu indikátory zachycující úsilí zaměřené k sociálnímu začleňování obyvatel těchto lokalit, naznačují značné rezervy. Obecné indikátory sociální soudržnosti jsou mírně pod průměrem zemí EU.