Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce

Číslo projektu:
IP70704
Řešitel RILSA:
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jana Havlíková, Ph.D. , Mgr. Roman Baláž, Ph.D. , PhDr. Monika Punová, Ph.D. , Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2018
Trvání do:
2019
Popis:

V rámci sociální politiky ČR a s ohledem na celospolečenské požadavky stoupá poptávka po výkonu sociální práce. Aktuálně je v terénu řešena nedostatečná dostupnost výkonu sociální práce pro klienty a problémy začínají již na úrovni studentů oborů sociální práce, o jejichž studium klesá zájem. Současně je nutné řešit minimální úroveň vzdělávání sociálních pracovníků v rámci všech oborů, jimiž lze dle platné legislativy získat odbornou kvalifikaci k výkonu povolání sociální pracovník. Kvalita výkonu sociální práce začíná přirozeně na úrovni kvalifikačního vzdělávání sociálních pracovníků, nicméně do procesu poskytování činností sociální práce vstupují i osobnostní předpoklady sociálních pracovníků. Projekt se věnuje oběma těmto tématům, tj. jak atraktivitě studia oboru sociální práce pro potenciální uchazeče o studium, tak podpoře odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce skrze kvalifikační studium.  Součástí projektu jsou rozsáhlá kvalitativní a kvantitativní terénní šetření. Na základě analýz poznatků o kariérovém rozhodování získaných terénním šetřením mezi studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol sociálního a humanitního zaměření a poznatků získaných mezi sociálními pracovníky napříč různými prostředími, v nichž se sociální práce v ČR uplatňuje, budou formulována doporučení využitelná pro kvalifikační vzdělávání sociálních pracovníků a zvýšení atraktivity oboru sociální práce. Výstupy projektu představují podklad pro koncepci tvorby a rozvoje kvalifikačního vzdělávání oborů, jejichž absolvování je předpokladem pro výkon povolání sociálního pracovníka a rovněž pro určení, podporu a prohlubování klíčových osobnostních předpokladů potřebných pro efektivní výkon sociální práce.
 
  
Datový archiv

(primární data)
 

Osobní pojetí sociální práce sociálními pracovníky napříč oblastmi výkonu sociální práce

Formulář pro anotaci souboru

Dotazník: Osobní pojetí SP

Data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání: vedoucí oddělení Sociální politika a sociální práce

Atraktivita oborů sociální práce pro studenty středních škol

Formulář pro anotaci souboru

Dotazník pro studenty maturitních ročníků gymnázií, lyceí, SOŠ sociálního, ekonomického, pedagogického a zdravotnického zaměření

Data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání: vedoucí oddělení Sociální politika a sociální práce

Atraktivita oborů sociální práce pro studenty oborů sociální práce na VOŠ a VŠ

Formulář pro anotaci souboru

Dotazník pro studenty 1. ročníků oborů sociální práce nebo příbuzných oborů VOŠ a VŠ bakalářský studijní program

Data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání: vedoucí oddělení Sociální politika a sociální práce