Analýza velikosti a struktury skupin osob bez domova, osob vyloučených z bydlení, osob obývajících nevyhovující bydlení a těch, pro které jsou náklady na bydlení nadměrně velkou zátěží

Číslo projektu:
DC504/2015
Řešitel RILSA:
PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. , Kristýna Janurová, MA , Mgr. Ivana Šimíková , PhDr. Jiří Vyhlídal, M.Sc.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2015
Trvání do:
2015
Popis:

Projekt byl realizován v souvislosti s přípravou zákona o sociálním bydlení. Jeho cílem bylo zmapovat cílové skupiny sociálního bydlení z hlediska struktury domácností a forem soužití, velikosti a struktury rodinných jednotek, současné formy bydlení, výskytu osob se zdravotním postižením a dalších charakteristik. Za účelem podchycení osob v různé míře vyloučených z bydlení nebo ohrožených ztrátou bydlení a využití různorodých datových zdrojů byl projekt rozdělen na dvě části. První se na základě analýzy dat EU-SILC 2013 a databáze příjemců dávek hmotné nouze 2014 zaměřila na popis skupiny osob, které představují potenciální cílovou skupinu sociálního bydlení z důvodu nízkých příjmů a životní úrovně. Druhá část se věnovala jednak skupinám zjevných bezdomovců a jednak osobám ohroženým vyloučením z bydlení z důvodů dalších (nejen finančních) nepříznivých životních okolností. V této části byla vzhledem k heterogenitě zkoumané populace odděleně analyzována struktura těchto dílčích skupin: osoby bez přístřeší, osoby přebývající v zařízeních poskytujících sociální služby, osoby obývající nevyhovující bydlení a osoby ohrožené ztrátou bydlení v souvislosti s domácím násilím. Data pro analýzu byla čerpána z dostupných statistických a výzkumných dat a vlastních dotazníkových a telefonických šetření realizovaných mezi zařízeními poskytujícími sociální služby a obcemi s rozšířenou působností za účelem doplnění dat, která nejsou pravidelně sbírána.