Článek

Starostlivosť o odkázané osoby v novej slovenskej legislatíve Lýdia Brichtová, Kvetoslava Repková

Abstrakt

Dňa 29. októbra 2008 sa Národná rada SR uzniesla na zákone č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a následne na to dňa 30. októbra 2008 na zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Oba zákony nadobudli účinnosť 1. januára 2009. Patria do skupiny právnych noriem na podporu sociálnej inklúzie zraniteľných skupín osôb (starších osôb, osôb so zdravotným postihnutím, rodičov, ktorí potrebujú podporu v oblasti zosúla ovania pracovného a rodinného života, obetí násilia či osôb, ktoré nie sú schopné uspokojovať svoje základné životné potreby). Zámerom príspevku je rámcovo priblížiť vecné zameranie a štruktúru oboch právnych noriem, s osobitným dôrazom na otázky podpory tých, ktorí sú z dôvodu vyššieho veku či zdravotného postihnutia odkázaní na pomoc inej osoby. Za jeho pridanú hodnotu považujeme „informácie zo zákulisia“, ktoré ponúkajú autorky na základe intenzívnej informačno-vzdelávacej kampane prebiehajúcej od decembra minulého roku v spolupráci so zástupcami miestnej štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a vzdelávacích inštitúcií.

Přečíst článek