Zpráva o rodině

Číslo projektu:
IP70607
Řešitel RILSA:
PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jana Barvíková, Ph.D. , Ing. Sylva Höhne , Mgr. Olga Nešporová, Ph.D. , Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D. , Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2019
Trvání do:
2020
Popis:

Projekt vychází ze závazku MPSV obsaženého v Koncepci rodinné politiky z roku 2017 vypracovávat periodické zprávy o rodině. Tato Zpráva má jednak aktualizovat a rozvíjet obsah Zprávy o rodině z roku 2017, tzn., že dále sleduje trendy rodinného chování a proměny sociálně ekonomických podmínek rodin různých typů, vč. forem a působení společenské podpory rodin. Současně se zaměřuje na aktuální závažné problémy rodin, jmenovitě na dlouhodobě klesající stabilitu rodin. Za tímto účelem budou analyzovány relevantní demografické procesy, socioekonomický kontext nestability a budou vyhodnoceny sociální, psychologicko-sociální a kulturně-hodnotové faktory podporující či oslabující stabilitu rodin. Zpráva se opírá o aktuální statistická data, zejména demografické a ekonomické statistiky, a také o výběrová sociologická šetření a specificky zaměřená kvalitativní šetření, realizovaná v posledních letech jak VÚPSV, v. v. i., tak jinými institucemi, jejichž výsledky jsou dostupné v odborné literatuře a databázích. Zpráva o rodině 2020 bude koncepčním materiálem pro MPSV a další ministerstva (především školství, zdravotnictví, pro místní rozvoj) a současně podkladem pro vypracování Koncepce rodinné politiky na další období. Zpráva má být předložena vládě při příležitosti Mezinárodního dne rodin v květnu 2020.
 
  
Datový archiv

(primární data)
 

Formulář pro anotaci souboru

Dotazník: Současná rodina – E6191

Technická zpráva z kvantitativního výzkumu (listopad–prosinec 2019)

Data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání: vedoucí oddělení Rodinné politiky