Výzkum bezdomovecké populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti na fázích životního cyklu

Číslo projektu:
IP70610-13
Řešitel RILSA:
Mgr. Olga Nešporová, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Petr Holpuch , PhDr. Věra Kuchařová, CSc. , Kristýna Janurová, MA
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2018
Trvání do:
2021
Popis:

Cílem projektu je přinést souhrnné údaje o aktuálním stavu bezdomovecké populace v ČR a nastínit vývojové trendy bezdomovecké populace v ČR se zaměřením na jejich ekonomickou aktivitu. Zohledňován bude rovněž předpokládaný vývoj potřeb bezdomovecké populace z hlediska problematiky stárnutí a zdravotního stavu. Cílem tohoto rozboru bude navrhnout opatření, která budou na systémové a institucionální úrovni reflektovat potřeby bezdomovecké populace v ČR.

Analýza aktuálního stavu bezdomovecké populace v ČR je zacílena na kategorie osob „bez střechy a bez bytu“ dle mezinárodní typologie ETHOS. Konkrétně se jedná o kategorie: 1. osoby přežívající venku; 2. osoby v noclehárně; 3. osoby v azylových domech a obecních ubytovnách pro bezdomovce.

Součástí projektu je rozsáhlý sběr dat na celorepublikové úrovni. Sběr dat má několik fází:

1. sčítání osob bez domova: sčítání osob výše uvedených kategorií, a to jak v zařízeních poskytujících sociální služby pro osoby bez přístřeší (nízkoprahová centra, noclehárny, azylové domy), tak na území sčítacích okrsků se zaměřením na lokality obývané cílovou skupinou (termín sčítání: duben 2019);
2. doprovodný sběr dat z nemocnic, věznic a azylových domů;
3. výzkum populace osob bez domova: podrobnější kvantitativní šetření, které časově i věcně navazuje na Sčítání osob bez domova (sběr dat: květen 2019).

Ve druhé fázi projektu (2020–2021) je postup realizovaného sčítání detailně rozpracován do metodiky pro další, opakované využití v rámci resortu MPSV. Navíc je doplněn o navržený postup sečtení osob z kategorií bez bytu dle typologie ETHOS, které v roce 2019 nebyly součástí censu (obyvatelé komerčních ubytoven, uprchlických pobytových zařízení pro cizince, osoby před opuštěním ústavní péče pro děti a pěstounské péče). Dále je vyvíjena nová metodologie pro sčítání dalších dvou kategorií osob, které jsou zahrnuty v evropské typologii bezdomovectví a vyloučení z bydlení (ETHOS) – kategorie nejisté bydlení a nevyhovující bydlení. Obě metodiky navrhují procesy sběru dat a přesné definice cílových skupin sčítání, které jsou napojeny na specifické podmínky a možnosti sběru dat v českém prostředí.
 
  
Výstupy
 

Datový archiv (primární data)

Osoby bez domova 2019:

Formulář pro anotaci souboru

Dotazník – Výzkum populace osob bez domova

Technická zpráva z kvantitativního výzkumu (červen 2019)

Data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání: vedoucí oddělení Rodinná politika

 

Metodolologie sčítání osob v nejistém a v nevyhovujícím bydlení.

NEŠPOROVÁ, Olga – HOLPUCH, Petr – JANUROVÁ, Kristýna – KUCHAŘOVÁ, Věra, 2019. Sčítání osob bez domova v České republice 2019: Kategorie bez střechy a vybrané kategorie bez bytu podle typologie ETHOS. Praha: VÚPSV.

NEŠPOROVÁ, Olga – HOLPUCH, Petr, 2021. Populace osob bez domova v České republice. Policy Brief VÚPSV, v. v. i., 2.

NEŠPOROVÁ, Olga – HOLPUCH, Petr, 2020. Populace osob bez domova v České republice: Osoby přespávající venku, v noclehárnách, v azylových domech a v obecních ubytovnách. Praha: VÚPSV.

Holpuch, Petr – NEŠPOROVÁ, Olga, 2020. Ekonomická aktivita, materiální situace a adaptace na chudobu vybraných skupin osob bez domova. Fórum sociální politiky, 14 (3), 26–33.