Identifikace bariér v přístupu osob v preproduktivním a produktivním věku ke kariérovému poradenství v celoživotní perspektivě

Číslo:
IP70306
Řešitel:
Mgr. Pavlína Šťastnová
Spoluřešitel:
Ing. Jiří Frondl MBA , Ivana Eliášková
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Doba řešení od:
2018
Doba řešení do:
2019
Popis:

Projekt je zaměřen na zpracování souhrnné studie, jejíž poznatky umožní MPSV zahájit činnost při nastavování Integrovaného systému kariérového poradenství v ČR tak, aby šlo o systém efektivní a zajišťující dostupnost poradenských služeb všem zájemcům po celou dobu jejich života. Řešení projektu je rozčleněno do tří samostatných etap. První etapa projektu byla zaměřena na zmapování bariér v přístupu ke kariérovému poradenství a proběhla v roce 2018. Druhá etapa cílí na analýzu uskutečněných projektů v oblasti kariérového poradenství a na využitelnost, udržitelnost a případně inovativnost výstupů z pohledu nastavení integrovaného systému kariérového poradenství v ČR. Součástí druhé etapy je i realizace průzkumu veřejného mínění v oblasti dostupnosti a využitelnosti služeb kariérového poradenství. Závěrečná třetí etapa se zaměří na zpracování podkladů pro vypracování návrhu integrovaného kariérového poradenství v celoživotní perspektivě.

Identifikace bariér v poskytování služeb kariérového poradenství bariéry na straně poskytovatelů služeb – závěrečná zpráva

Datový archiv – primární data:

Formulář pro anotaci souboru

Dotazník – Kariérové poradenství

Technická zpráva – Kariérové poradenství

data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání – vedoucí výzkumného týmu trhu práce