Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče

Číslo projektu:
IP70612
Řešitel RILSA:
Mgr. Jana Barvíková, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D., Ing. Sylva Höhne, Mgr. et Mgr. Lucie Žáčková, Kristýna Janurová, MA, PhDr. Štěpánka Lehmann, Ph.D., Mgr. Naděžda Křečková Tůmová, Ph.D., Ing. Tereza Frömmelová
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
RILSA
Trvání od:
2019
Trvání do:
2024
Popis:

Cílem projektu je zmapovat dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče, a to v souvislosti s tím, zda se na ní rodiče shodli, nebo byla soudem nařízena. Projekt se zaměří na vývoj vztahu a konfliktu mezi rodiči před a po rozchodu, na způsob nastolení uspořádání péče o děti po rozchodu a na každodenní život a zkušenosti rodičů a dětí ve sledovaných formách péče (střídavá a výlučná). Přitom bude reflektovat potřeby dětí a jejich naplňování v různých vývojových fázích. Záměrem je popsat problematiku z pohledu všech aktérů, tedy především rodičů a dětí, ale i z pohledu soudců, soudních znalců, pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), advokátů, psychologů, pedagogů MŠ a ZŠ atd. Zástupci těchto profesí budou i členy odborného panelu projektu. Jeho cílem bude korigovat průběh projektu po odborné a etické stránce a řešit vzniklá etická a metodologická dilemata a problémy a připomínkovat výstupy projektu. K dosažení výše uvedených cílů budou v průběhu řešení čtyřletého projektu využívány kvalitativní a kvantitativní výzkumné metody. Výsledky výzkumu budou oporou pro odbornou praxi profesí v resortu MPSV (pracovníci OSPOD, sociální pracovníci, pracovníci sociálních služeb) a MS (soudci, advokáti). Rovněž poslouží jako základní podklady pro návrhy opatření posilujících vytváření udržitelného systému rodinné politiky a jako podklad pro periodicky vydávanou „Zprávu o rodině“.

 


 

Výstupy
 

Poster What do children need from helping professionals after parental separation/divorce?, 21. ročník konference European Divorce Network, 12. až 13. října 2023 

Poster Interparental conflict trajectory: Does the type of custody matter?, 21. ročník konference European Divorce Network, 12. až 13. října 2023 

Prezentace Co potřebují děti po rozchodu/rozvodu rodičů od pomáhajících profesionálů?, Konference Proměny rodiny XII. – Současné podoby práce s rodinami v krizi, 5. října 2023

Prezentace Joint physical custody in the Czech Republic, International and Interdisciplinary Workshop on Joint Physical Custody, 9. až 10. března 2023

Prezentace z přednášky Péče o děti po rozchodu rodičů, 3. března 2022

Videozáznam z přednášky Péče o děti po rozchodu rodičů, 3. března 2022

Prezentace z workshopu Jak se žije dětem po rozchodu/rozvodu rodičů?, 16. prosince 2021