Článek

Práva LGBTI osôb a agenda Európskej únie: na ceste k novej smernici Veronika Valkovičová

Abstrakt

Európske spoločenstvo vzniklo v 50. rokoch 20. storočia ako projekt zameraný na ekonomický rozvoj a spoluprácu západoeurópskych krajín. Napriek tejto prvotnej tematickej vymedzenosti  spoločenstva môžeme už v Rímskych zmluvách nájsť prvú zmienku o boji proti diskriminácii, a to konkrétne v podobe nerovnosti v odmeňovaní mužov a žien. Od 50. rokov prešlo spoločenstvo  veľkými zmenami, konkrétne napríklad v oblasti svojho mandátu, agendy, ale i nástrojov, ktoré aplikuje vo verejných politikách s cieľom ovplyvňovať vývoj v členských štátoch. Amsterdamská  zmluva predznamenala ambíciu spoločenstva venovať svoju antidiskriminačnú agendu v oblasti práce a pracovného trhu okrem iných i pohlaviu ako chránenej charakteristike. Od spomínanej  zmluvy začali chránené charakteristiky sexuálnej orientácie a rodovej identity1 postupne vstupovať do európskej antidiskriminačnej agendy, ktorú môžeme považovať za formu najsilnejšej  integrácie v podobe legislatívnych nástrojov.

Přečíst článek