Provádění depistáže v sociální práci na obecních úřadech

Informace o projektu

Název projektu:

Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky obecních úřadů, TL01000229

Financování:

TA ČR, program Éta, a RILSA

Řešitel:

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

Termín řešení:

březen 2018 – prosinec 2020


Hlavní výstupy ke stažení:

Odborná monografie „Depistáž v sociální práci na obecních úřadech“

Hlavním cílem této studie bylo navrhnout obecnější vymezení depistáže vhodné pro sociální práci na obecních úřadech a rozpracovat jednotlivé typy či varianty depistáže. Jedná se o podrobnou empirickou studii, v níž je kombinací kvalitativních a kvantitativních dat popsáno a analyzováno, jak sociální pracovníci obecních úřadů depistáž v současné době pojímají a jakými způsoby a v jakém rozsahu je depistáž na obecních úřadech vykonávána. Studie se dále zabývá tím, jaké praktické problémy spojené s výkonem depistáže sociální pracovníci řeší, jaké otázky si kladou, jaké podmínky pro výkon depistáže potřebují a v neposlední řadě jakým překážkám či rizikům čelí.

Metodická příručka „ABC Depistáže: příručka pro sociální práci na obecních úřadech“

Tato příručka vznikla na základě výstupů z empirické studie a spolupráce s multidisciplinárním týmem složeným ze sociálních pracovníků, sociologů, psychologa, právníka a lékaře. Vychází rovněž z diskuse a zpětných vazeb se sociálními pracovníky na obecních úřadech, krajskými metodiky a dalšími odborníky.

Příručka je určena především sociálním pracovníkům obecních úřadů, kteří jsou pověřeni výkonem sociální práce v přenesené působnosti dle zákonů č. 108/2006 Sb. a č. 111/2006 Sb. Záměrem vytvoření příručky bylo poskytnout sociálním pracovníkům obecních úřadu oporu, návody a určitá vodítka při uskutečňování a zejména rozvíjení depistáže na jejich pracovištích, nikoliv formulovat závazné a svazující postupy a kroky výkonu depistáže. Některé navržené postupy mohou sloužit jako inspirace i pro sociální pracovníky z jiných oblastí výkonu sociální práce.

Příručka byla vydána v tištěné formě a je pro Vás k dispozici i v elektronické podobě.

Vydání příručky bylo finančně podpořeno z institucionální podpory RILSA,  na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na období 2018–2022.

Webový informační systém Správa depistáží

Tato webová aplikace byla vytvořena na míru potřebám výkonu depistáže na obecních úřadech.  Umožňuje tedy záznam podnětu i průběhů různých typů depistáže. Samozřejmostí je export záznamu ve formátu Word k snadnému založení do spisu.  Aplikace také umožňuje snadné a přehledné výpisy základních statistických údajů o provedených depistážích.

Webový informační systém je dostupný na adrese: https://www.spravadepistazi.cz/

Webová aplikace je provozována na serverech RILSA. RILSA je zodpovědný za provoz a zabezpečení svých serverů.

Pracoviště a pracovníka, který je pracovištěm pověřen, aby vykonával administrátora s nižšími právy (role – administrátor pracoviště), do aplikace registruje administrátor aplikace, jímž je k tomu určený pracovník RILSA.

Povolení vstupu do systému pro Vaše pracoviště si můžete vyžádat na e-mailové adrese: spravadepistazi-info@rilsa.cz

Uživatelská příručka k webovému informačnímu systému správa depistáží

Jedná se o přehledně zpracovaný manuál představující možnosti využití informačního systému Správa depistáží. Vysvětluje jeho funkce, k čemu slouží a jak s nimi zacházet.  Usnadňuje orientaci v informačním systému, znázorňuje strukturu informačního systému a srozumitelně vysvětluje logiku jeho fungování. Uživatel či zájemce o využití informačního systému se názorně, po dílčích krocích, může seznámit se způsoby práce s jednotlivými funkcionalitami systému.

Video tutoriály k webovému informačnímu systému Správa depistáží

Představu, jak informační systém Správa depistáží vypadá, co může nabídnout a jak funguje, si můžete udělat na základě čtyř krátkých videí, které jednak systém představují obecně, jednak ukazují podrobněji některé funkcionality.

Základní seznámení s informačním systémem (ke zhlédnutí zde).

Příklad způsobu zaznamenání depistáže (ke zhlédnutí zde).

Ukázka vedení adresáře spolupracujících subjektů (ke zhlédnutí zde).

Ukázka práce s funkcí Správa lokalit (ke zhlédnutí zde).

Vytvoření uživatelské příručky a videotutoriálů k informačnímu systému Správa depistáží bylo financování z autonomního projektu RILSA č. 70710: Vytvoření profesionální grafické úpravy metodiky depistáže, profesionálního manuálu k vytvořené webové aplikaci záznamu depistáže a videotutoriálů k této webové aplikaci.