Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti

Number:
NF691620
Project leader:
Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti
Principal investigater:
Mgr. Laura Fónadová, Ph.D. , , prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. , Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D.
Grant Provider:
Norské fondy (Fondy EHP a Norska)
Recipient:
VÚPSV, v. v. i.
Solution time from:
2020
Solution time until:
2024
Description:

Projekt reaguje na absenci validních etnicky senzitivních dat o socioekonomické situaci romské menšiny potřebných při tvorbě moderních politik sociálního začleňování a antidiskriminačních politik, ale také pro následné vyhodnocování dopadů přijatých opatření a naplňování monitorovacích indikátorů. Potřeba posílit sběr etnicky senzitivních dat se specifickým zřetelem na romskou etnickou menšinu vyplývá jak z cílů Strategie romské integrace do roku 2020 (přijaté usnesením vlády č. 127 ze dne 23. února 2015) samotné, tak zejména z Metodiky pro její sledování a vyhodnocování (schválené usnesením vlády č. 941 ze dne 24. 10. 2016). Jelikož sběr etnicky senzitivních dat je spojen s řadou etických, metodologických a legislativních omezení, stejně jako s nedostatečnou legitimitou, bylo rozhodnutí o sběru těchto dat opakovaně odkládáno, což však představuje dlouhodobý problém české (ale obecně unijní) integrační politiky zaměřené na romskou menšinu a důvod obtížného hodnocení naplňování jejích cílů. Aktivity projektu usilují o zmírnění a překonání výše zmíněných úskalí a nalezení konstruktivního východiska na národní úrovni.

Projekt vytvoří metodologicky korektní dizajn výběrového šetření a zrealizuje dvě výběrová šetření zaměřená na romskou menšinu, a to s minimálně dvouletým odstupem mezi sběry dat. Dále vytvoří metodiku sběru dat o socioekonomické situace romské menšiny na národní úrovni za účelem vyhodnocování její změny v čase. Součástí bude i analýza legislativního a institucionálního prostředí a vyhodnocení modelů používaných v zemích EU. V rámci fungování odborné platformy a projektové rady budou vytvořeny podmínky pro zvýšení legitimity sběru etnicky senzitivních dat zaměřených na romskou menšinu. Cílem projektu je popsanými prostředky nepřímo pomoci k pozitivní změně v situaci příslušníků romské menšiny.

web projektuhttps://esd.rilsa.cz/