Otcovství a mateřství v kontextech trhu práce a sociální politiky

Číslo projektu:
GA15-14736S
Řešitel RILSA:
Mgr. Olga Nešporová, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jana Barvíková, Ph.D., PhDr. Věra Kuchařová, CSc., Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D., PhDr., Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Spoluřešitel:
doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D., Mgr. Růžena Stuchlá
Poskytovatel:
GA ČR
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2015
Trvání do:
2017
Popis:

Cílem projektu je analyzovat přechod k otcovství a mateřství a jejich rané fáze v kontextech trhu práce a sociální politiky. Situace v České republice bude porovnána se situací v jiných evropských zemích. Výzkumný projekt vychází z teorie sociální konstrukce reality autorů Bergera a Luckmanna. České rodičovství bude studováno v kontextech trhu práce a sociální politiky a komparováno s rodičovstvím v jiných evropských státech, přičemž bude speciální pozornost věnována otcovství. Bude využito kombinovaných výzkumných metod. Projekt zahrnuje longitudinální kvalitativní výzkum přechodu k rodičovství, který je součástí evropského projektu TranPARENT. Bude realizována třetí vlna rozhovorů, která bude analyzována společně s daty z předcházejících dvou vln výzkumu. Kvantitativní část přinese nezávislá zjištění o raných stádiích rodičovství a reprodukce. Analyzovaná data budou zahrnovat longitudinální Generations and Gender Survey (reprodukční chování), Výběrové šetření pracovních sil (vztahy mezi rodičovstvím, zaměstnaností a sociální politikou), EU-SILC a EVS nebo ISSP, všechna umožňující Evropské srovnání. Konečné výstupy budou zahrnovat 12 článků v českých a zahraničních odborných časopisech.
 
 


 

Výstupy
 

NEŠPOROVÁ, Olga, 2019. Hazy transition to fatherhood: The experiences of Czech fathers. Journal of family issues, 40(2), 143–166.

ŠŤASTNÁ, Anna, 2019. Změny nastavení rodičovského příspěvku v Česku a jejich možný dopad na reprodukční chování. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 55(1), 31–60.

NEŠPOROVÁ, Olga, 2019. Obavy a těžkosti rané fáze rodičovství. Zjištění longitudinálního výzkumu prvorodičů. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 55(1), 3–30.

ŠŤASTNÁ, Anna & Renata KYZLINKOVÁ, 2019. Vzdělání a přechod k otcovství v České republice: reflexe dvou společenských kontextů. Sociológia, 51(4), 393–419.

KUCHAŘOVÁ, Věra & Olga NEŠPOROVÁ, 2019. Rodinná politika a formální a neformální péče o předškolní děti ve vybraných státech. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 55(4), 477–505.

NEŠPOROVÁ, Olga, 2019. Non-normative parents in the gender-traditional Czech Republic. In. New parents in Europe. Cheltenham: Edward Elgar.

 

KYZLINKOVÁ, Renata & Anna ŠŤASTNÁ, 2018. Fatherhood in a changing society: Shifts in male fertility patterns. Sociological research online, 23(2), 328–353.

NEŠPOROVÁ, Olga & Kristýna JANUROVÁ, 2018. Working fathers and childcare in the Czech Republic. In. Fathers, childcare and work: Cultures, practises and policies. Bingley: Emerald Publishing.

 

KUCHAŘOVÁ, Věra & Olga NEŠPOROVÁ, 2017. Česká rodinná politika – podpora rodin s nezaopatřenými dětmi a autonomie rodiny. Fórum sociální politiky, 11(2), 2–13.

HÖHNE, Sylva, 2017. Změny v čerpání rodičovského příspěvku v demografických souvislostech. Demografie, 59(1), 5–22.

 

KYZLINKOVÁ, Renata & Anna ŠŤASTNÁ, 2016. Reprodukční plány mladých mužů v ČR. Demografie, 58(2), 111–128.

HÖHNE, Sylva & Věra KUCHAŘOVÁ, 2016. Změny finančních nástrojů rodinné politiky v letech 2006–2015 a jejich potenciál měnit natalitní chování. Politická ekonomie, 64(7), 867–890.

NEŠPOROVÁ, Olga, 2016. The initial years of motherhood and fatherhood as perceived by expectant parents: The division of care and paid work. Sociální studia / Social studies, 13(4), 9–25.

 

NEŠPOROVÁ, Olga, 2015. Flexibilní režim čerpání rodičovského příspěvku a slaďování rodičovství s placenou prací. Fórum sociální politiky, 9(6), 10–18.

KYZLINKOVÁ, Renata & Anna ŠŤASTNÁ, 2015. (Ne)plánování rodičovství – přechod k otcovství u mužů v České republice. In. Conference proceedings RELIK 2015: reprodukce lidského kapitálu: vzájemné vazby a souvislosti: 12.–13. listopadu. Praha: Oeconomica, 366–383.

 


 
 
Technologická agentura České republiky