Komplexní výzkum v oblasti ochrany práv dětí

Číslo:
IP70621
Řešitel:
Mgr. Jana Barvíková, Ph.D.
Spoluřešitel:
Mgr. Pavel Bareš, Ph.D., Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
RILSA
Doba řešení od:
2022
Doba řešení do:
2027
Popis:

Projekt se zaměřuje na vybraná dílčí témata z oblasti sociálně právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče v návaznosti na výzkumné potřeby MPSV související s plněním cílů vládou schválené Národní strategie ochrany práv dětí 2021-2029 (usnesení č. 1323 ze dne 14. prosince 2020) a úkolů vytčených v I. akčním plánu k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí 2021-2029.
Součástí projektu bude mj. samostatné zpracování následujících výzkumných témat:
– Rozbor příčin umisťování dětí do náhradních forem péče a zmapování průchodu dětí systémem náhradní péče
– Identifikace bariér v přístupu romských dětí ke zprostředkování náhradní rodinné péče
– Realizace výzkumu faktorů ovlivňujících kvalitu života ohrožených dětí a rodin
– Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v 21. století
– Naplňování potřeb dětí svěřených do nezprostředkované pěstounské péče, jakož i osob, které o tyto děti pečují