KOMPAS

Číslo projektu:
CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097
Řešitel RILSA:
KOMPAS
Příjemce:
MPSV
Trvání od:
2017
Trvání do:
2020
Popis:

Předvídání změn na trhu práce včetně kvalifikačních potřeb je jedním z významných nástrojů podpory fungování trhu práce v prostředí tržní ekonomiky. Řešení nesouladů na trhu práce však obvykle vyžaduje delší čas, což si vynucuje mít v dostatečném předstihu k dispozici informace o očekávaném vývoji. Projekt umožní vytvořit funkční predikční systém potřeb trhu práce, jak na národní, tak i pro regionální úroveň. Plánovaný predikční systém bude založen na promítání minulých a současných trendů do budoucna. Předpokladem kvalitních výstupů je znalost změn podmínek, za jakých očekávané trendy budou probíhat. Tato skutečnost vyžaduje, aby se do tvorby predikčního modelu zapojily i regiony, které jsou nositeli těchto informací, zejména pak informací kvalitativní povahy, které mají signifikantní vliv na vývoj trendů na trhu práce. Regionální partneři v rámci projektu tak vytvoří metodiku a krajskou strukturu, která bude identifikovat potřebné faktory ovlivňující změny trendů a podmínek trhu práce. Vytvořená síť a metodika umožní kraji bez větších finančních nákladů tyto informace poskytovat i po skončení projektu, čímž bude zajištěna udržitelnost vytvořených výstupů a dosažených výsledků. Na MPSV  bude v rámci projektu vytvořeno odborné pracoviště, které se bude podílet na realizaci jednotlivých aktivit projektu a po jeho skončení převezme výstupy projektu, zejména predikční systém, který bude nadále spravovat Navíc, díky účasti v projektu dojde k prohloubení vzájemné spolupráce mezi všemi partnery projektu a MPSV.

 

Další informace zde.