Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe

Číslo:
UP691319
Řešitel:
doc. Ing. Ladislav Průša CSc.
Spoluřešitel:
Mgr. Pavel Bareš, Ph.D. , Ing. Martin Holub, Ph.D. , Milan Šlapák, MBA , Mgr. Martin Žárský
Řešitel cizí:
Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:
INESAN, s.r.o., Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Poskytovatel:
TA ČR
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
INESAN, s.r.o., Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Doba řešení od:
2019
Doba řešení do:
2020
Popis:

Cílem projektu je na základě výsledků šetření mezi pečujícími osobami v ČR a dotazníkového šetření mezi poskytovateli služeb dlouhodobé péče ve vybraných evropských zemích identifikovat klíčové problémy, které brání rozvoji dlouhodobé péče o seniory a handicapované osoby v přirozeném domácím prostředí a navrhnout optimální formu jejich řešení. Realizací navrženého projektu dojde ke zvýšení efektivnosti systému financování a poskytování sociálních a zdravotních služeb, lze očekávat, že promítnutím navržených řešení dojde k rozšíření nabídky především terénních sociálních a zdravotních služeb, což přispěje mj. ke zvýšení zaměstnanosti v těchto oblastech.

Datový archiv – primární data:

Formulář pro anotaci souboru

Dotazník

data (ve formátu MS Excel, MS Access) jsou k dispozici na vyžádání – vedoucí výzkumného týmu sociální politiky a sociální práce