prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Výzkumný pracovník
Biografie

Libor Musil vystudoval sociologii na brněnské Univerzitě J. E. Purkyně (dnes MU, Brno). V roce 1990 získal hodnost kandidáta věd a v roce 1999 se habilitoval. V letech 1985 až 1990 působil na Ústavu ekologie průmyslové krajiny ČSAV v Ostravě. Mezi lety 1990 až 1997 přednášel na Filosofické fakultě MU v Brně. Od roku 1997 doposud je členem Katedry sociální politiky a sociální práce na Fakultě sociálních studií MU v Brně. V roce 2008 byl jmenován profesorem. Těžiště jeho odborného zájmu leží v sociální politice a sociální práci – zaměřuje se zejména na otázky týkající se organizace a kultury sociálních služeb. V letech 2003 až 2006 byl členem komise MPSV ČR pro celoživotní vzdělávání v sociální práci. V současné době je členem vědeckých rad Teologické fakulty JČU v Českých Budějovicích, Fakulty sociálních studií MU v Brně a Zdravotně-sociální fakulty OU v Ostravě. Od roku 2002 je členem Pracovní skupiny pro sociální vědy Akreditační komise ČR. Dlouhodobě působí v redakčních radách odborných časopisů – kupříkladu v radě časopisu Sociální práce/Sociálna práca, jíž v letech 2002 až 2006 předsedal, následně se stal jejím místopředsedou.