Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.

Výzkumný pracovník
Biografie

Pavel Bareš vystudoval magisterský obor Sociální politika a sociální práce na Filosofické fakultě UK a následně doktorský program Veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd UK. Dlouhodobě se zabývá systémem sociálních služeb, zejména jeho fungováním, rolí státní správy, krajských a obecních samospráv a neziskových organizací, plánování rozvoje sociálních služeb. K oblastem jeho zájmu patří také situace a ochrana osob ohrožených sociálním vyloučením a marginalizovaných osob. V této oblasti se zaměřuje především na téma reintegrace osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody. Dále se věnuje tématům migrace, integrace cizinců a příslušníků etnických menšin. Mezi jeho odborné zájmy patří také sociální ekonomika a sociální podnikání. Od roku 2021 spolupracuje s Ústavem veřejné správy a sociální politiky SU v Opavě, kde vede kurz Moderní metody sociální práce.

Vybrané publikace
  • PRŮŠA, Ladislav et. al., 2021. Dlouhodobá péče nejen v České republice. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
  • BAREŠ, Pavel & Jiří MERTL, 2021. Zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich příprava na propuštění z VTOS. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • MERTL, Jiří & Pavel BAREŠ, 2019. Sociální podnikání v České republice: explorace (re)integračního potenciálu sociálních podniků u marginalizovaných osob s ohledem na propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • WIJA, Petr, Jan ŽOFKA & Pavel BAREŠ, 2019. Analýza sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče ČR. Praha: Institut pro sociální politiku a výzkum, z. s.
  • BAREŠ, Pavel, 2018. Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči. Praha: VÚPSV, v. v. i.