Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.

Researcher
T:+420 211 152 761
Selected publications
  • PRŮŠA, Ladislav et. al., 2021. Dlouhodobá péče nejen v České republice. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
  • BAREŠ, Pavel & Jiří MERTL, 2021. Zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich příprava na propuštění z VTOS. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • MERTL, Jiří & Pavel BAREŠ, 2019. Sociální podnikání v České republice: explorace (re)integračního potenciálu sociálních podniků u marginalizovaných osob s ohledem na propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • WIJA, Petr, Jan ŽOFKA & Pavel BAREŠ, 2019. Analýza sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče ČR. Praha: Institut pro sociální politiku a výzkum, z. s.
  • BAREŠ, Pavel, 2018. Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči. Praha: VÚPSV, v. v. i.