Mgr. Olga Nešporová, Ph.D.

Výzkumná pracovnice
Biografie

Olga Nešporová získala doktorát ze sociální antropologie na Fakultě humanitních studií UK v Praze (2008). Absolvovala studijní pobyt na Univerzitě J. W. Goetheho ve Frankfurtu nad Mohanem – Institute für Soziologie (2003 až 2004). Od roku 2003 do roku 2014 spolupracovala na výzkumných projektech Sociologického ústavu AV ČR, od roku 2019 spolupracuje s Etnologickým ústavem AV ČR. V letech 2008 až 2009, a opět od roku 2020 přednáší na Fakultě humanitních studií UK v Praze. Zabývá se sociologií rodiny, rodinnou politikou, slaďování práce a péče, rodičovstvím a mezigeneračními vztahy. Kromě otázek přímo spojených s rodinou se zaměřuje také na religiozitu, sociologii smrti a pohřbívání. Významný prostor věnuje také bezdomovectví. V letech 2013 až 2017 byla členkou poradního panelu GA ČR, P404 – Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální studia. Je členkou redakční rady časopisů Social Policy/Polityka Społeczna a Lidé města.

Vybrané publikace
  • NEŠPOROVÁ, Olga, 2021. Homoparentální rodiny. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • NEŠPOROVÁ, Olga, 2021. Funerary Practices in the Czech Republic. Bingley: Emerald Publishing Limited.
  • NEŠPOROVÁ, Olga, 2019. Hazy Transition to Fatherhood. The Experiences of Czech Fathers. Journal of Family Issues, 40(2), 143–166.
  • NEŠPOROVÁ, Olga, 2019. Obavy a těžkosti rané fáze rodičovství. Zjištění longitudinálního výzkumu prvorodičů. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 55(1), 3–30.
  • NEŠPOROVÁ, Olga, 2013. O smrti a pohřbívání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.