Mgr. Ivana Šimíková

Výzkumná pracovnice
Biografie

Ivana Šimíková vystudovala sociologii a sociální práci a sociální politiku na Fakultě sociálních studií MU v Brně. V centru jejího odborného zájmu stojí především systém sociální ochrany, sociální vyloučení, evaluace sociálních programů a sběr etnických dat. V letech 2015 až 2019 byla členkou pracovní skupiny MPSV ČR k monitorování plnění opatření Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví. V současné době je členkou Komise pro sociální začleňování MPSV ČR, Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačních programů ÚV ČR Podpora terénní práce a Podpora koordinátorů pro romské záležitosti a Programové rady sociologie FSS MU v Brně.

Vybrané publikace
  • FÓNADOVÁ, Laura, Tomáš KATRŇÁK & Ivana ŠIMÍKOVÁ, 2021. Populace Romů ve Sčítání lidu 2011 z hlediska územní distribuce a sociodemografické struktury. In. Conference Proceedings of the 14th Annual International Scientific Conference RELIK 2021. Praha: VŠE Praha, 201–219.
  • HUBÍKOVÁ, Olga, Jana HAVLÍKOVÁ, Ivana ŠIMÍKOVÁ, Libor MUSIL, Zuzana DURAJOVÁ & Jiří ŠUPA, 2019. Vymezení podmínek a obsahu depistáže v rámci sociální práce na obecních úřadech – souhrnná výzkumná zpráva. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • ŠIMÍKOVÁ, Ivana, Matouš Jelínek & Lucie Obrovská, 2019. Analýza vhodných přístupů k určování etnické příslušnosti osob a sběru etnicky senzitivních dat v prostředí ČR. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • ŠIMÍKOVÁ, Ivana & Jiří VYHLÍDAL, 2015. Popis velikosti a struktury skupin osob, které by mohly představovat cílovou skupinu sociálního bydlení. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • ŠIMÍKOVÁ, Ivana, 2015. Možné důsledky implementace zákona o sociálních službách perspektivou kritiky modelu New Public Management. Sociální práce/Sociálna práca, 15(1), 24–35.