Článek

Zkušenosti České republiky s diskriminací z důvodu rasy v evropských souvislostech jako východisko zlepšení současného stavu Lucie Cviklová

Abstrakt

Tyto úvahy věnované vybraným aspektům současné diskriminace z důvodu rasy v evropských souvislostech a zejména v České republice považujeme do určité míry za průkopnické. Za posledních dvacet let byla totiž pozornost věnovaná diskriminaci na základě pohlaví mnohem větší než pozornost věnovaná diskriminaci z důvodu rasy. V mnoha konkrétních soudních sporech týkajících se diskriminace na základě pohlaví už došlo k přesunu důkazního břemene, což často vedlo k tomu, že žalující strana spor vyhrála. Došlo také k rozvoji právní vědy v této oblasti.1 Základním metodologickým východiskem zviditelnění relativně zanedbané problematiky diskriminace z důvodu rasy je právní a sociologický rozbor různých jevů a procesů: například významné rozsudky Evropského soudu pro lidská práva proměňující právní diskurs umožňují poukázat na rozdíly mezi diskriminací romských spoluobčanů v České republice a v Bulharsku. Nejprve vysvětlujeme kritickou koncepci rasy vycházející z pojmu diskriminace a objasňujeme pojem Romové, velmi často používaný v různém významu. I když Romové nejsou jedinou diskriminovanou skupinou v České republice a v omezené míře je tematizována i diskriminace vietnamského etnika, tato stať vychází především z dosažitelných údajů ohledně diskriminace Romů; největší pozornost je věnována jejich odmítání většinovou společností a zejména jejich ztíženému postavení na současném kapitalistickém trhu práce. Na základě syntézy klíčových aspektů současného stavu diskriminace z důvodu rasy v České republice jsou v závěru zdůrazněny možné perspektivy dalšího vývoje podmíněné přerozdělováním státních zdrojů, využíváním existujících právních úprav a především přijetím rasové směrnice vyžadované evropskými strukturami.

Přečíst článek