Článek

Zaťaženosť domácností starostlivosťou o závislé osoby a dostupnosť sociálnych služieb na Slovensku Bernardína Bodnárová

Abstrakt

Na Slovensku sa, podobne ako v iných krajinách, v posledných desaťročiach zvyšuje podiel starých ľudí v populácii. Ide o skupinu značne heterogénnu, nielen z hľadiska veku, príjmov, rodinného stavu alebo bývania, ale i z hľadiska zdravotného stavu, finančných možností a pod. Je známym faktom, že so zvyšujúcim sa vekom ubúdajú fyzické schopnosti, zvyšujú sa zdravotné problémy a klesá schopnosť sebaobsluhy potrebnej na každodenné fungovanie. S ich úbytkom nastupuje potreba dopĺňania strácajúcich sa síl a tieto úlohy na seba preberajú členovia rodiny, priatelia, susedia alebo formálne inštitúcie. Mieru zaťaženosti starostlivosťou o závislé osoby v rodine zisťoval „Výskum potrieb a poskytovania služieb pre rodiny zabezpečujúce starostlivosť o závislých členov“.

Přečíst článek