Článek

Sociálně prostorové nerovnosti v ohrožené lokalitě sídliště Máj v Českých Budějovicích Lucie Kozlová, Renata Klufová

Abstrakt

Příspěvek se zaměřuje na sociálně prostorovou diferenciaci v souvislosti s etnickou segregací a sociální exkluzí na sídlišti Máj v Českých Budějovicích. Sociální exkluze je mapována v rovině  ekonomické a sociokulturní z hlediska počtu a struktury obyvatel, nezaměstnanosti, kriminality, výskytu sociálně patologických jevů a vnímání pocitu bezpečí osobami bydlícími v této lokalitě.  Sociálně prostorové nerovnosti na sídlišti Máj jsou analyzovány za období let 2008 a 2009 do úrovně jednotlivých ulic. Analýza a komparace získaných dat ze sídliště Máj s daty za město České Budějovice potvrdily, že se v této lokalitě negativní jevy objevují ve vyšší míře a jejich incidence má stoupající tendenci. Počet nezaměstnaných osob v této lokalitě se v roce 2009 zvýšil ve srovnání  s rokem 2008 o 40 %, zvýšila se trestná činnost v ulicích, které doposud nebyly problémové, a trestná činnost mladistvých osob. Charakter popisovaných trestných činů odpovídá alternativním  zdrojům obživy, které u sociálně vyloučených a ekonomicky deprivovaných romských komunit existují nejčastěji. Obavy obyvatel sídliště o bezpečnost se zvyšují. V závěru příspěvku jsou navržena  opatření týkající se prevence rizikových jevů na sídlišti Máj.

Přečíst článek