Článek

Rozdiely vo vnímaní dôsledkov vstupu Slovenska do Európskej únie na zamestnanosť medzi odborníkmi a laickou verejnosťou Daniela Ivanová

Abstrakt

Článok analyzuje vnímanie dôsledkov na zamestnanosť, ktoré priniesol Slovenskej republike vstup do Európskej únie. Objekt výskumu tvoria dve podskupiny respondentov, a to občania pracujúci v odbore zamestnanosti na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny a občania pracujúci v  iných oblastiach. Analýza výsledkov zistila tri zásadné rozdiely vo vnímaní vybraných dôsledkov. Ide o vnímanie príchodu nových investorov, vnímanie odchodu pracovnej sily do zahraničia a vo vnímaní chudoby.

Přečíst článek