Článek

Redistribuční efekt zdravotního pojištění Daniel Kolek − Alena Maaytová

Abstrakt

Článek zkoumá, zda konstrukce veřejného zdravotního pojištění v ČR přispívá ke zmírnění důchodové a sociální nerovnosti. V první části textu jsou spočítány efektivní sazby pojistného na zdravotní pojištění ve vybraných letech. Výpočty potvrzují, že použití minimálních a maximálních vyměřovacích základů pro různé skupiny pojištěnců má regresivní dopad. V další části textu je zjišťován rozsah redistribučního efektu pomocí Lorenzovy křivky, Giniho koeficientu, Kakwaniho indexu a indexu efektivní progresivity. Výši Giniho koeficientu více ovlivňují sociální příjmy, nízký vliv na redistribuci je u pojistného na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Indexy efektivní progresivity prokazují, že všechny sledované položky mají progresivní dopad na rozdělení příjmů.

Klíčová slova
veřejné zdravotní pojištění, VZP, financování zdravotnictví, redistribuce, Giniho koeficient, Kakwani index
Přečíst článek