Článek

Príjmová chudoba a materiálna deprivácia v Slovenskej republike Daniel Gerbery

Abstrakt

Text je venovaný analýze príjmovej chudoby a materiálnej deprivácie v SR s využitím údajov z harmonizovaného štatistického zisťovania realizovaného v krajinách EÚ s názvom „Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností“ (EU SILC), ktoré prebehlo v rokoch 2005 a 2006. Text si kladie za cieľ identifikovať kľúčové skutočnosti zvyšujúce riziko príjmovej chudoby, identifikovať rozsah chudoby a najviac ohrozené skupiny. Ukazuje sa, že medzi najviac ohrozené skupiny patria na Slovensku deti, osoby z jednorodičovských domácností, viacdetných domácností, nezamestnaní a osoby s nízkym vzdelaním. Druhá časť textu sa zameriava na formy materiálnej deprivácie a ich výskyt medzi obyvateľmi SR. V centre pozornosti sú štyri dimenzie vzťahujúce sa k bývaniu, ekonomickému zaťaženiu, vlastneniu predmetov dlhodobej spotreby a charakteru lokality. Vo väčšine z nich sa ukázalo, že zhoršený životný štandard meraný indikátormi materiálnej deprivácie sa vyskytuje častejšie v chudobnej populácii. Jednotlivé položky majú rôznu „váhu“, ich prítomnosť v populácii je značne diferencovaná.

Přečíst článek